Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. Целта е да се идентифицират потребностите от страна на бизнеса и насерението от територията на МИГ Бяла Слатина за включване на операции в новата СВОМР, които да бъдат финансирани посредством подхода ЛИДЕР.

  Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jktPbgbCYyWQVufa_cohO28em7iGAZWJ_v8bVoXDiONslg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 06.06.2023 г.

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  Проучване сред заинтересованите страни и гражданите за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина за периода 2023 – 2027 година на мярка за подкрепа на местното културно наследство.

  Във връзка с разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г., МИГ Бяла Слатина провежда Проучване чрез попълване на Анкета карта, която е достъпна на следният линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVOEk8N32eWCk5fOIc8KZaP3_zYRSBcczM55tW2ODHGHKMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Анкета е анонимна и ще бъде активна за попълване до 31.05.2023

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА "Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)"
  На 31 май 2023 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина

  П О К А Н А  И  П Р О Г Р А М А

  С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“

  На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

   

  Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 02.12.2022 г.

   

  Заповед на Предсeдателя на УС на МИГ Бяла Слатина за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата ТУК

  Страница 1 от 5