Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  При огромен обществен интерес премина консултирането на новата многофондова Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023-2027 г. Повече от 80 участници от местната общност - представители на стопански, нестопаски и публичен сектор, се включиха в срещата за обсъждане на различните мерки към СВОМР, по които ще може да се кандидатства за финансиране след 2023 година.

  Днес 06.07.2023 г., на официална церемонения в МЗХ, г-н Кирил Вътев -  министър на земеделието, връчи договор на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина и председател на УС на МИГ Бяла Слатина, за финансиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. Целта е да се идентифицират потребностите от страна на бизнеса и насерението от територията на МИГ Бяла Слатина за включване на операции в новата СВОМР, които да бъдат финансирани посредством подхода ЛИДЕР.

  Всеки има възможност да се включи в изследването и да предостави  мнение чрез попълване на въпросника, който е достъпен на следния линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0jktPbgbCYyWQVufa_cohO28em7iGAZWJ_v8bVoXDiONslg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Въпросника е анонимен и ще бъде активен за попълване до 06.06.2023 г.

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  Проучване сред заинтересованите страни и гражданите за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина за периода 2023 – 2027 година на мярка за подкрепа на местното културно наследство.

  Във връзка с разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г., МИГ Бяла Слатина провежда Проучване чрез попълване на Анкета карта, която е достъпна на следният линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVOEk8N32eWCk5fOIc8KZaP3_zYRSBcczM55tW2ODHGHKMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Анкета е анонимна и ще бъде активна за попълване до 31.05.2023

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА "Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)"
  На 31 май 2023 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина

  П О К А Н А  И  П Р О Г Р А М А

  Страница 1 от 5