Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Подмярка 19.1

  ДОГОВОР

  На 11.12.2015 г. СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ подаде заявление за изразяване на интерес за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

         След одобрението за прилагане на подмярката, СНЦ „МИГ Бяла Слатина“ подписа Договор № РД50-80 от дата 17.08.2016 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 48 895,75 лв.

        Общата цел на проекта е да се даде началото на процеса по разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие, с която територията ще получи възможност да планира и реализира важни за местната общност проекти.

  СНЦ „МИГ Бяла Слатина“ ще стимулира местното икономическо развитие чрез осигуряване на финансов ресурс за проекти за стартиране и/или разширяване на съществуващ бизнес, за модернизация на земеделските стопанства и подкрепа за развитие на микропредприятията. Разширяването на дейността им ще допринесе за разкриване на нови работни места, подобряване на благосъстоянието на местното население и намаляване на безработицата.

  Местната инициативна група ще работи в посока подобряване качеството на живот в населените места на своя територия чрез осигуряване на финансов ресурс за реализиране на проекти, свързани с подобряване на достъпа до услуги и жизнената среда, като за целта ще бъдат подкрепяни проекти, насочени към благоустрояване на селата.

  МИГ си поставя за цел да изгради местен капацитет за работа по европейски проекти, предимно по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г.

              Продължителността на проектните дейности, включени в заявлението за изразяване на интерес, е 6 месеца. Те включват:

  v Популяризиране процеса на разработка на стратегията посредством подготовка и провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население, провеждане на информационни срещи, семинари и конференции, създаване на електронна страница и нейното последващо поддържане, както и публикуване на информация по проекта в регионални медии;

  v Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;

  v Проучване и анализ на територията;

  v Организиране на работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията, извършване на експертна работа, провеждане на информационни срещи за консултиране на местната общност, обществено обсъждане;

  v Дейности, свързани с извършването на административни разходи.

  Очаква се изпълнението на проекта да завърши не по-късно от 17.02.2017 г.