Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Прием по мерки от СВОМР

  5. Втори прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

   
   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

  Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

   Публикувано на 25.06.2019 г.

  4. Прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  Във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от Стратегията на МИГ Бяла Слатина, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И КАНДИДАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, че максималният размер на допустимите разходи за един проект, който може да бъде предоставен на бенефициент от Оперативна програма, включена в Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР, съгласно разпоредбите на чл. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г., е до левовата равностойност на 200 000 евро.

  В Стратегията на МИГ Бяла Слатина, във финансовите параметри за Мярка  2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, посочените суми за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не съответстват на разпоредбите на чл. 10 от ПМС 161 на МС.

  В този смисъл, всички заинтересовани лица и кандидати следва да съобразят с посочения в Условията за кандидатстване, Раздел 9. „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“, размер на общите допустими разходи.

   

  3. Прием на проекти по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

   

  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  2. Прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
   

  1. Прием на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg