Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Прием по мерки от СВОМР

  Актуализирано на 27.05.2020 г.

  Публикувано на 07.05.2020 г.

  7. Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

  Днес 07.05.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

  Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

  Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

  Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

  Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

   

   ******************************

  6. Втори прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ с остатъчен ресурс

  Днес 20.11.2019 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG16RFOP002-2.062 - МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“.

  Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Мярката подкрепя повишаването на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряването на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждането на водещи технологични решения, разширяването на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряването на съществуващите продукти и услуги.

  Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

  Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

   ******************************

  Публикувано на 05.08.2019 г.

  5. Втори прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

   
   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

  Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

   Публикувано на 25.06.2019 г.

  4. Прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  Във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от Стратегията на МИГ Бяла Слатина, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И КАНДИДАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, че максималният размер на допустимите разходи за един проект, който може да бъде предоставен на бенефициент от Оперативна програма, включена в Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР, съгласно разпоредбите на чл. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г., е до левовата равностойност на 200 000 евро.

  В Стратегията на МИГ Бяла Слатина, във финансовите параметри за Мярка  2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, посочените суми за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не съответстват на разпоредбите на чл. 10 от ПМС 161 на МС.

  В този смисъл, всички заинтересовани лица и кандидати следва да съобразят с посочения в Условията за кандидатстване, Раздел 9. „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“, размер на общите допустими разходи.

   

   ******************************

  Публикувано на 19.02.2019 г.

  3. Прием на проекти по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

   

  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

   ******************************

  Публикувано на 10.12.2018г.

  2. Прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
   

   ******************************

  Публикувано на 10.12.2018г.

  1. Прием на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg