Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Прием по мерки от СВОМР

   

  3. Прием на проекти по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

   

  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

   

  2. Прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
   

  1. Прием на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

   
  Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg