Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Подготовка СВОМР

  Финансиране за подготовка на новата Стратегия за местно развитие 2023-2027

  ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 26.05.2023 Зала на НЧ "Развитие - 1892" гр. Бяла Слатина, ПРОГРАМА

   
  ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 05.06.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина, ПРОГРАМА

  ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 20.06.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина, ПРОГРАМА 
   
  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ И ЧЛЕНОВЕ НА КВО по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“ 02.08.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина ПРОГРАМА
   
  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 04.08.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина ПРОГРАМА