Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 4.1

  Процедура BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

   

  Приложение №2 към Протокол №2 на КППП

   

  ********************************************

   

  Процедура BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

   

  14. Протокол на УС от 05.03.2019 г.

  13. Приложение № 4 към Оценителен доклад - Списък оттеглени ПП

  12. Приложение № 3 към Оценителен доклад - Списък отхвърлени ПП

  11. Приложение № 2 към Оценителен доклад - Списък резервни ПП

  10. Приложение № 1 към Оценителен доклад - Списък одобрени проекти 4.1

  9. Оценителен доклад

  8. Протокол КППП № 3 от 22.02.2019 г.

  7. Приложение №2 към Протокол №2_КППП

  6. Приложение №1 към Протокол №2 КППП

  5. Протокол КППП № 2 от 22.02.2019 г.

  4. Протокол КППП № 1 от 18.01.2019 г.

  3. Подадени проекти м. 4.1 - Първи прием

  2. Вътрешни правила на КППП

  1. Критерии за оценка на ПП подмярка 4.1