Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 7.2

  Оценителна сесия по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с първи краен срок – 20.07.2022 г.

  РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНИТЕЛНА СЕСИЯ BG06RDNP001-19.512-S1

  Протокол КППП № 1 от 22.07.2022

  Протокол КППП № 2 от 17.08.2022

  Приложеие 1 към Протокол КППП № 2

  Приложеие 2 към Протокол КППП № 2

  Протокол КППП № 3 от 18.08.2022

  Оценителен Доклад

  Приложение 1 към Оценителен доклад

  Приложение 2 към Оценителен доклад

  Приложение 3 към Оценителен доклад

  Приложение 4 към Оценителен доклад

   

  ****************************

   

  12. Протокол УС 06.24.04.2019 г.

  11. Приложение № 4 - Списък оттеглени ПП 7.2 към Оценителен доклад

  10. Приложение № 3 - Списък отхвърлени ПП 7.2 към Оценителен доклад

  9. Приложение № 2 - Списък резервни ПП 7.2 към Оценителен доклад

  8. Приложение № 1 - Списък одобрени проекти 7.2 към Оценителен доклад

  7. Оценителен доклад 7.2

  6. Протокол КППП № 3 от 23.04.2019 г.

  5. Приложение №2 към Протокол №2_КППП

  4. Приложение №1 към Протокол №2–КППП

  3. Протокол КППП № 2 от 21.04.2019 г.

  2. Протокол КППП № 1 от 22.03.2019 г.

  Вътрешни правила за работа на Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по мярка 7.2

  1. Критерии за оценка на ПП подмярка 7.2