Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 17.06.2019 г. /понеделник/ и 18.06.2018 г. /вторник/ в р-т „Скът“ в гр. Бяла Слатина, на адрес ул. „Климент Охридски“ №68, от 09:00 ч. ще се проведе двудневно обучение, предназначено за екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  Обучението си поставя за цел да повиши информираността и да развие капацитета на служителите на МИГ и членовете на КВО за прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на община Бяла Слатина. Темите на обучението ще допринесат за по-ефективна работа, както в ежедневното изпълнение на дейности на екипа на МИГ, така и при решаването на по-важни и отговорни въпроси от членовете на КВО. Обучението ще даде възможност на участниците да усвоят умения и практики за добро управление и капацитет за успешно изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ- Бяла Слатина.

  Предвид новостите в разпоредбите и изискванията в нормативните документи съгласно, които бенефициентите ще изпълняват своите проекти, членовете на екипа на МИГ и на КВО ще се информират как по-добре и ефективно биха могли да подпомагат местната общност и също така да поощряват активното участие с проекти от територията.

  ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, МЕСТНИ

  ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 25.09.2018 г. /вторник/ и 26.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение в подкрепа на местните лидери, уязвимите групи от населението и застрашените от бедност целеви групи, организирано от екипа на МИГ Бяла Слатина. Експертите ще предоставят полезна информация, касаеща възможностите за получаване на инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски дейности и ще отговорят на всички поставени въпроси, свързани с проектно финансиране на различни предприемачески идеи.

   П О К А Н А

  Двудневно обучение за местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи с екипа на МИГ Бяла Слатина

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, МЕСТНИ

  ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 03.09.2018 г. /понеделник/ и 04.09.2018 г. /вторник/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение в подкрепа на местните лидери, уязвимите групи от населението и застрашените от бедност целеви групи, организирано от екипа на МИГ Бяла Слатина. Експертите ще предоставят актуална информация относно възможностите за получаване на инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски дейности и ще отговорят на всички поставени на място въпроси, касаещи проектното финансиране на различни предприемачески идеи.

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 10.09.2018 г. /вторник/ и 11.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение, организирано в полза на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  П О К А Н А

  Еднодневни срещи с екипа на МИГ Бяла Слатина и членовете на КВО

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ отправя Покана за участие в поредица  от еднодневни срещи на територията на Община Бяла Слатина с екипа на МИГ и членове на Колективния върховен орган /КВО/, насочени към получаване на актуална и полезна информация относно възможностите за проектно финансиране на предприемачески идеи. Екипът на МИГ Бяла Слатина ще даде експертни съвети на всички заинтересовани лица, касаещи подготовката на проектните предложения, както и информация относно периодите и условията за прием на проектите.

  Страница 1 от 2