Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

   

  СЪБИТИЯ 2023

   

  ЕДНОДНЕВЕН ПРАЗНИК НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПОПУЛЯЛИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР И ДЕЙНОСТТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА, С ОФИС НА ОТКРИТО

   /09 Септември 2023/ Покана тук

   

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  /25 Август 2023/ Покана тук

   

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

  /24 Август 2023/ Покана тук

   

  ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТЪРНАВА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

  /22 Август 2023/ Покана тук

   

  ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГРАД БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НАПРЕДЪКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ВОМР В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

  /21 Август 2023/ Покана тук

   

  *********************************

   
   
  ПУБЛИКУВАНО НА 14.06.2021 Г.
   
  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ ЮНИ 2021  ПОКАНА

   

  *********************************

   
   
  ПУБЛИКУВАНО НА 20.05.2020 Г.
   

   

  *********************************

   

  ПУБЛИКУВАНО НА 15.05.2020 Г.

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /29 Май 2020/ ПОКАНА

  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА /27 Май 2020/ ПОКАНА

  ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО /26 Май 2020/ ПОКАНА

   

  *********************************

   

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

   Публикувано на 02 Септември 2019

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

  Публикувано на 08 Август 2019

  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

  Публикувано на 19 Юли 2019 

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА – ПОКАНА

  Публикувано на 19 Юли 2019

  ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА ПО ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР – ПОКАНА

  Публикувано на 01 Юли 2019

  ЕДНОДНЕВНА СРЕЩА С ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

  Публикувано на 10 Юни 2019

  ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО – ПОКАНА

  Публикувано на 30 Май 2019

   

   

   

   

   

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 17.06.2019 г. /понеделник/ и 18.06.2018 г. /вторник/ в р-т „Скът“ в гр. Бяла Слатина, на адрес ул. „Климент Охридски“ №68, от 09:00 ч. ще се проведе двудневно обучение, предназначено за екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  Обучението си поставя за цел да повиши информираността и да развие капацитета на служителите на МИГ и членовете на КВО за прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на община Бяла Слатина. Темите на обучението ще допринесат за по-ефективна работа, както в ежедневното изпълнение на дейности на екипа на МИГ, така и при решаването на по-важни и отговорни въпроси от членовете на КВО. Обучението ще даде възможност на участниците да усвоят умения и практики за добро управление и капацитет за успешно изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ- Бяла Слатина.

  Предвид новостите в разпоредбите и изискванията в нормативните документи съгласно, които бенефициентите ще изпълняват своите проекти, членовете на екипа на МИГ и на КВО ще се информират как по-добре и ефективно биха могли да подпомагат местната общност и също така да поощряват активното участие с проекти от територията.

  ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 10.09.2018 г. /вторник/ и 11.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение, организирано в полза на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, МЕСТНИ

  ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 25.09.2018 г. /вторник/ и 26.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение в подкрепа на местните лидери, уязвимите групи от населението и застрашените от бедност целеви групи, организирано от екипа на МИГ Бяла Слатина. Експертите ще предоставят полезна информация, касаеща възможностите за получаване на инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски дейности и ще отговорят на всички поставени въпроси, свързани с проектно финансиране на различни предприемачески идеи.

   П О К А Н А

  Двудневно обучение за местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи с екипа на МИГ Бяла Слатина

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, МЕСТНИ

  ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 03.09.2018 г. /понеделник/ и 04.09.2018 г. /вторник/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение в подкрепа на местните лидери, уязвимите групи от населението и застрашените от бедност целеви групи, организирано от екипа на МИГ Бяла Слатина. Експертите ще предоставят актуална информация относно възможностите за получаване на инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски дейности и ще отговорят на всички поставени на място въпроси, касаещи проектното финансиране на различни предприемачески идеи.

  Страница 1 от 2