Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Покана за двудневно обучение за местни лидери

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ, МЕСТНИ

  ЛИДЕРИ, УЯЗВИМИ ГРУПИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

   

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 25.09.2018 г. /вторник/ и 26.09.2018 г. /сряда/ в заседателната зала на НЧ „Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина от 09:30 ч. ще се проведе двудневно обучение в подкрепа на местните лидери, уязвимите групи от населението и застрашените от бедност целеви групи, организирано от екипа на МИГ Бяла Слатина. Експертите ще предоставят полезна информация, касаеща възможностите за получаване на инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски дейности и ще отговорят на всички поставени въпроси, свързани с проектно финансиране на различни предприемачески идеи.

  Екипът на МИГ Бяла Слатина ще информира всички заинтересовани лица за периодите и условията за прием и ще даде конкретни насоки във връзка с подготовката на проектните предложения.

   

   

  ОЧАКВАМЕ ВИ!

   

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина