Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ПОКАНА ЗА ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ Екип на МИГ Бяла Слатина и членовете на КВО

  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  На 17.06.2019 г. /понеделник/ и 18.06.2018 г. /вторник/ в р-т „Скът“ в гр. Бяла Слатина, на адрес ул. „Климент Охридски“ №68, от 09:00 ч. ще се проведе двудневно обучение, предназначено за екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и членовете на Колективния върховен орган (КВО).

  Обучението си поставя за цел да повиши информираността и да развие капацитета на служителите на МИГ и членовете на КВО за прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на община Бяла Слатина. Темите на обучението ще допринесат за по-ефективна работа, както в ежедневното изпълнение на дейности на екипа на МИГ, така и при решаването на по-важни и отговорни въпроси от членовете на КВО. Обучението ще даде възможност на участниците да усвоят умения и практики за добро управление и капацитет за успешно изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ- Бяла Слатина.

  Предвид новостите в разпоредбите и изискванията в нормативните документи съгласно, които бенефициентите ще изпълняват своите проекти, членовете на екипа на МИГ и на КВО ще се информират как по-добре и ефективно биха могли да подпомагат местната общност и също така да поощряват активното участие с проекти от територията.

  ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

  Иво Цветков

  Председател на УС на МИГ Бяла Слатина