Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 4.2

  ВТОРИ ПРИЕМ

   

  С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.294 МИГ Бяла Слатина 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  09.09.2019 г.

  BG06RDNP001-19.294-0001

  Оборудване на цех за обработка, преработка и пакетиране на пчелен мед и продукти в село Попица, Община Бяла Слатина, собственост на ЗС Димитър Габровски

  Земеделски стопанин Димитър Василев Габровски

  35

  34 573,50 лв.

   

   

  ПЪРВИ ПРИЕМ

   

  С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения

  по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  2.

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П

  Н/П