Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Мярка 6.4

   

  С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения в рамките на втория краен срок

  по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  30.09.2020 г. 15:52 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0015

  „Рекламен център ДжиДиеН“

  „ДЖИДИЕН СТИКЕРС“ ЕООД

  25 т.

  35 623,20 лв.

  ОБЩО:

  35 623,20 лв.

                                                    ******************************************************************************************* 

     С П И С Ъ К

  на предложените за финансиране проектни предложения

  по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

   

  Дата на регистрация

  Номер на ПП

  Наименование

  Кандидат

  Точки

  Одобрена БФП

  1.

  30.06.2020 г. 15:06 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0011

  Изграждане на многофункционална зала в УПИ IX-1006, кв.61 по плана на гр. Бяла Слатина за предоставяне  на иновативни услуги на населението от територията на МИГ Бяла Слатина

  „ПОПОВИ 2014“ ЕООД

  60 т.

  89 789,96 лв.

  2.

  26.06.2020 г. 15:39 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0002

  Повишаване на конкурентоспособността на микропредприятие от територията на МИГ Бяла Слатина чрез модернизиране и оборудване на съществуващ  производствен цех-работилница в УПИ XXVI-2314, кв.123 по плана на гр. Бяла Слатина

  „ФИЛИПОВСКИ“ ЕООД

  45 т.

  72 599,37 лв.

  3.

  29.06.2020 г. 21:23 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0005

  Инвестиция в оборудване на пункт  за  ГТП  на СТС АУТО“ ЕООД – гр.Бяла Слатина

  „СТС Ауто“ ЕООД

  45 т.

  24 408,00 лв.

  4.

  30.06.2020 г. 12:39 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0006

  Модернизиране на автосервизна база на  „Ралчев-син“ ЕООД – гр.Бяла Слатина

  „РАЛЧЕВ-СИН“ ЕООД

  45 т.

  45 825,00 лв.

  5.

  30.06.2020 г. 14:42 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0010

  Извършване на ремонтни дейности на транспортната база на фирма ЕТ "БОЖИ ДАР ТРАНС-БИСЕР МАНЕВ"

  ЕТ „БОЖИ ДАР ТРАНС - БИСЕР МАНЕВ“

  45 т.

  89 918,10 лв.

  6.

  30.06.2020 г. 13:08 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0007

  Модернизиране на офталмологичната медицинска практика на ЕТ „Д-Р ПРАМАТАРОВА - ЮЛИЯ ИВАНОВА“

  ЕТ „Д-Р ПРАМАТАРОВА - ЮЛИЯ ИВАНОВА”

  35 т.

  24 008,25 лв.

  7.

  30.06.2020 г.  14:17 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0009

  Модернизация на Автогара - Бяла Слатина

  „АВТОГАРА - ТРАНС“ ООД

  35 т.

  83 451,17 лв.

  8.

  30.06.2020 г. 15:22 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0012

  Пускане в експлоатация на Естетичен център

  „АЛЕКСДЕНИ“ ЕООД

  35 т.

  74 802,38 лв.

  9.

  30.06.2020 г. 15:29 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0013

  Технологично оборудване на цех за чаши и опаковки на „Ивитрейд“ ЕООД - с. Габаре, общ. Бяла Слатина

  „ИВИТРЕЙД“ ЕООД

  35 т.

  89 948,63 лв.

  10.

  30.06.2020 г. 17:13 ч.

  BG06RDNP001-19.265-0014

  Студио за реклама и дизайн – Бяла Слатина

  „ТУИНИКС-ПМ“ ООД

  35 т.

  38 739,60 лв.

  ОБЩО:

  633 490,46 лв.