Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    Приключи оценителната сесия по Мярка 4.2

    Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на процедура № BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с краен срок 21.01.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

    В крайният срок за прием на проекти, по процедурата постъпиха две проектни предложения от местни кандидати. Единият проект, който е с наименование „Технологична и маркетингова модернизация на мелничен комплекс на „Апе 2001“ ООД-с. Галиче“, цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятието чрез внедряване на нови машини, мощности и материално-техническата база, както и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Вторият проект, който е с наименование „Подобряване на маркетинговия капацитет на „Стартмес“ ЕООД чрез доставка на ново оборудване“, също цели подобряване на цялостната дейност на предприятието, чрез въвеждането на нови, съвременни машини и оборудване, които да увеличат рентабилността от производството, обема и качеството на продукцията.

    В процеса на оценка, на етап „Административно съответствие и допустимост“ и след преглед на представените документи и информация се установи, че двете проектни предложения не отговарят на поставените в условията за кандидатстване изисквания, като единият от проектите беше отхвърлен, а вторият беше оттеглен по искане на кандидата.