Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2

  ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

   

  Приключи приемът на проектни предложения, подадени в рамките на процедура № BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с краен срок 21.03.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В определения в обявата краен срок по мярката в електронната система ИСУН 2020 постъпиха общо 3 проекта – „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина“, „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина“ и „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“ с кандидат Община Бяла Слатина. Общата стойност на проектите е 1 169 778,97 лв.

  Оценката на проектите ще бъде финализирана в средата на месец май 2019 г., като допълнителна информация по темата ще бъде публикувана на интернет страницата на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ – www.mig-bsl.com, както и в тримесечния информационен бюлетин, който МИГ ще издава на хартиен носител.

  Предвид остатъчния ресурс по мярката, екипът на Сдружението планира да открие втори прием на проектни предложения до края на 2019 г.

  Междувременно екипът ще насочи усилията си в подготовката на документите за прием на проекти по други мерки от Стратегията за ВОМР, като на дневен ред стоят Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на община Бяла Слатина“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.