Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ МАЛКИ СТОПАНСТВА!

  Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  По процедурата ще се подпомагат проекти, допринасящи за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, като устойчиви и жизнеспособни единици, за ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства, както и за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

  Допустими кандидати

  1. Физически лица;
  2. Еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
  3. Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

  Допустими дейности

  1. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства.

  Финансово подпомагане

  Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, разпределени на две плащания както следва:

  1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
  2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

  Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

   

  Бизнес планът трябва да доказва:

  1. жизнеспособността на земеделското стопанство;
  2. най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:

  а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2 000 евро, измерен в СПО и/или

  б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. на площта със засетите / засадени култури спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъди стопанства) и/или

  в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства) и/или

  г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто в т.ч. площта на засетите/засадените култури спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);

  1. най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;
  2. че кандидата физическо лице, собственика на предприятието на кандидата ЕТ, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице, члена на кооперацията избран за председател е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието;
  3. че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2;
  4. трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ;
  5. видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството;
  6. задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи необходима/и за нуждите на стопанството.

  Приоритет при кандидатстване получават:

         1. Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” - едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури";

         2.      Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;

         3.      Проекти на земеделски стопанства в планински райони.    

  Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно заявлението и приложените към него документи.

  Повече информация по процедурата може да намерите на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите -  http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/, както и на сайта на ДФ „Земеделие“ - http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/podmqrka-6-3/.

  При необходимост от допълнителна информация, екипът на МИГ Бяла Слатина е на Ваше разположение всеки делничен ден от 08:30-12:00 ч. и 13:00-17:30 ч. в офиса на Сдружението, находящ се на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68.