Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Възможностите за финансова подкрепа на публичния сектор от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Бяла Слатина”

  През изминалата седмица на територията на община Бяла Слатина се състояха последните за проекта събития по популяризиране и консултиране на  процеса изработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  Обществените обсъждания се състояха на 20, 23 и 24 януари 2017 г. в гр. Бяла Слатина, с. Търнава и с. Попица. На събитията присъстваха представители на всички заинтересовани страни: от стопанския сектор – земеделски производители, представители на микро-, и малки предприятия в сферата на производството, услугите и туризма, както и физически лица – свободни професии; от нестопански сектор – представители на НПО, читалища, на образователни институции, ЦПО, училищни и църковни настоятелства и от публичния сектор представители на местната власт и на изборни длъжности.   На обществените обсъждания бе представена в детайли Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Стратегията включва мерки от три оперативни програми – Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, Оперативна програма „Иновации и конкурентно способност“ /ОПИК/ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/. От Оперативните Програми са  избрани дванадесет мерки, съответно от ПРСР – 7, ОПИК – 2 и ОПРЧР – 3, които отговарят на нуждите и потенциала на територията.

  В рамките на проекта по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ бяха извършени няколко дейности за идентифициране на заинтересованите страни от територията и за определяне на потенциала за развитие – срещи, проучвания, анкетиране. Като краен резултат изготвената Стратегия е на стойност на подпомагане 6 376 005 лева, като рзпределението по Оперативни Програми е следното ПРСР – 2 933 745 лева (46.01%), ОПИК - 1 955 830 лева (30.67%), ОПРЧР - 1 486 430 лева (23.31%). В количествено отношение се предвижда Стратегията да подпомогне повече от 60 проекта на различни бенефициенти и да създаде над 30 постоянни работни места. В качествено отношение се очаква да се активизират неактивни безработни лица от всякакви възрасти, както и да се намалят социалните различия. С изпълнение на общинските и другите публични проекти ще се постигне повишаване на привлекателността на общината и качеството на живота на местните жители.

  В бизнеса се очаква да се модернизират съществуващите предприятията и да се  подпомогне предприемачеството на нови стартиращи предприятия.

  С така предвидените дейности и мерки се очаква да се постигне следната Главна цел на Стратегията  за Водено от общностите местно развитие:

  ВИЗИЯ за развитие на територията на МИГ „Бяла Слатина”

  ИКОНОМИЧЕСКИ ОЖИВЕНА ТЕРИТОРИЯ, С ПОВИШЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И АКТИВНА МЕСТНА ОБЩНОСТ.

  Автор: Екип на „Хемус Консулт“ ЕООД