Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

    На 07.05.2020 г. /четвъртък/ екипът на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ предвижда да открие за кандидатстване най-дългоочакваната процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР.

    По-подробна информация можете да откриете в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.