Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    Покана за общо събрание

    ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КВО НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”
     
    Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 01.07.2022 г. /петък/, от 17.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Покана и дневен ред.