Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.665 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

  На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

   

  Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 02.12.2022 г.

   

  Заповед на Предсeдателя на УС на МИГ Бяла Слатина за удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата ТУК