Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ПОКАНА

  ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

   

  На основание чл. 34, ал. 1 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 30.04.2018 г. /понеделник/, в 16.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

   

  ДНЕВЕН РЕД:

   

  1. Приемане на Отчет за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина” за 2017 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина”за 2017 г.
  3. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР
  4. Организационни въпроси.

  При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

   

   От Управителния съвет на

  СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина”

   

   

  ПОКАНА - ИЗТЕГЛИ ТУК!

  ПОКАНА

  ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

   

  УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

   

              Във връзка с предстоящото подписване на Споразумение с МЗХГ, Ви каним за участие в редовно заседание на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“, което ще се проведе на 05.04.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и гласуване на възнагражденията за дейността на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
  2. Организационни въпроси.

   

   

  С уважение,

  Инж. Иво Цветков,

  Председател на УС на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“

   

  ПОКАНА - ИЗТЕГЛИ ТУК!

   

  ПОКАНА

  ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

   

  На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 12.03.2018 г. /понеделник/, в 16.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД: