Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    Профил на купувача

     

    Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м.,  с мобилна озвучителна система и осветление“ по проектно предложение  BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“
    Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/today/283368