Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Профил на купувача

   

   

  СПИСЪК

  НА

  ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

  БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина“

  Текуща календарна година 2019 г. 

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор 

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогнозна дата на стартиране (за планираните ОП)

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение) 

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Наемане на външни експерт оценители физически или юридически лица – председател,  секретар     и членове на КППП

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  20 800,00

  Септември -Декември 2019

  Договор № ГДУ-01/15.01.2019

  Договор № ГДУ-02/15.01.2019

  Договор № ГДУ-03/15.01.2019

  Договор № ГДУ-04/22.01.2019

  Договор № ГДУ-05/22.01.2019

  Договор № ГДУ-06/22.01.2019

  Договор № ГДУ-07/22.03.2019

  Договор № ГДУ-08/22.03.2019

  Договор № ГДУ-09/22.03.2019

  Договор № ГДУ-10/21.06.2019

  Договор № ГДУ-11/21.06.2019

  Договор № ГДУ-12/21.06.2019

  Договор № ГДУ-13/10.09.2019

  Договор № ГДУ-14/10.09.2019

  Договор № ГДУ-15/10.09.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  2. 

  Разходи за координация на проекта. 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 729,78

  02.09.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  3.

  Доставка на офис техника

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 062,33 без ДДС 4874,80 с ДДС

  02.09.2019 г.

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  4.

  Изготвяне на филм за дейността по проекта

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2634,17 без ДДС  3 161,00 с ДДС

  02.09.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  5. 

  Осигуряване на логистика за провеждане на работни посещения и обучение в чужбина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  10 416,67 без ДДС  

  12 500,00 с ДДС

  01.10.2019

  У-13/02.09.2019 г.

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018 подмярка 19.4

  6.

  Организиране на събития – срещи на партньорите по проекта 3 бр., пресконференции 2 бр. и срещи с производители             2 бр. 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 725,00 без ДДС

  3 720,00 с ДДС

  01.10.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  7. 

  Публикуване на обяви в печатни и електронни медии 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  388,33 без ДДС     466,00 с ДДС

  01.10.2019 

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  8. 

  Изготвяне на инф. табела и брошура за проекта  от 8 страници

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 634,17 без ДДС  3 161,00 с ДДС

  01.11.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  9.

  Закупуване и доставка на преносим екран, прожектор и публичен дисплей 48

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 405,83 без ДДС  4 087,00 с ДДС

  25.11.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  10.

  Закупуване и доставка на 5 бр. шатри и 2бр. сглобяеми дървени павилиони

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  8 625,00 без ДДС  10 3350,00 с ДДС

  25.11.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  11. 

  Изработване на комплект рекламни материали /платнена торбичка, тениска, USB, химикалка/ 100 бр. х 28,60

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 383,33 без ДДС  2 860,00 с ДДС

  09.12.2019 

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  12.

  Организиране на кулинарен фестивал

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  5 211,67 без ДДС  6 254,00 с ДДС

  09.12.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  13.

  Застраховка на придобитите активи

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 500,00 с ДДС

  10.12.2019

  Н/П

  ПРСР 2014-2020

  Договор за БФП по подмярка  19.3

  14.

  Извършване на разходи за външни услуги  - преки разходи /Извършване на разходи за поддръжка на офиса,наем, ток, вода, интернет,телефон, офис консумативи и канцеларски материали и други услуги/

   

  Услуги:

  Почистване на офис

   

  Поддържане на компютри

   

  Актуализация на счетоводен продукт - Конто

  Чл.20, ал.4, т.3

  17 124,48 с ДДС

  Н/П

  01.01.2019 31.12.2019

  ПРСР 2014-2020

   

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 800,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У–03  от 01.03.2019

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 520,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У–07  от 01.04.2019

  Чл.20, ал.4, т.3

  139,42

  Н/П

  Договор №У–08  от 02.05.2019

  Доставка на интернет 

  Чл.20, ал.4, т.3

  82,50 без ДДС месечно

  Н/П

  Договор №У–10  от 13.05.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

   

   

  Трудова медицина

  Чл.20, ал.4, т.3

  72,00 лв. с ДДС

  Н/П

  Договор №У–11  от 05.06.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  15.

  Публикуване на обяви в печатни и електронни медии 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 796,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У–01     от 02.01.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  16.

  Издаване на информационен тримесечен бюлетин

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  4 200,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У–02     от 01.03.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  17.

  Изработване на рекламни материали – календар, настолен работен календар, химикалки,  чадър, флаш памет, хартиени торби, тениски, запалка, ключодържател, торбички платнени

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  13 104,17

  Н/П

  Договор №У–04  от 05.03.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018

  подмярка 19.4

  18.

  Организиране и провеждане на събития от различен формат - обучения на екипа и членовете на КВО, обучение за бенефициенти и кандидати, информационни и работни

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  15 572,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У-05 от 01.04.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018 подмярка 19.4

  19.

  Упражняване на мониторинг и изготвяне на оценка на СВОМР

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 400,00 без ДДС 1 680,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У-06 от 01.04.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018 подмярка 19.4

  20.

  Поддържане н интернет страница – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 440,00 без ДДС 1 728,00 с ДДС

  Н/П

  Договор №У-09 от 11.05.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018 подмярка 19.4

  21.

  Изготвяне на проучване и анализ за територията на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

   

   

  8 020,00 с ДДС

   

   

  Н/П

  Договор №У-12 от 05.06.2019

  ПРСР 2014-2020

  Споразумение №РД50-29 от 16.04.2018 подмярка 19.4

   

  Предходна календарна година 2018 г.

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор 

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Право на ползване на ПП КОНТО 6

  Услуга 

  Чл.20, ал.4, т.3

  547,62

  Н/П

  У-01/17.04.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  2

  Ползване на информационни услуги и актуализация след всеки брой на "ДВ" на компютърни информационни системи в Интернет /WEB версия/

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 460,00

  Н/П

  У-02/25.04.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  3.

  Достъп до Интернет – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  82,50

  Н/П

  У-03/11.05.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  4.

  Поддръжка на интернет страница – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  125,00

  Н/П

  У-04/11.05.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  5.

  Служба по трудова медицина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  60,00

  Н/П

  У-05/04.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  6.

  Мобилни и/или фиксирани електронни съобщителни услуги – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  85,91

  Н/П

  У-06/04.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  7.

  Закупуване на лек автомобил Dacia Lodgy 6+1 места

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  20 833,00

  Н/П

  Д-07/14.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  8.

  Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 300,00

  Н/П

  У-08/02.07.2018 г. 

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  9.

  Обучения на екипа на МИГ и членове на КВО в чужбина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  25 000,00

  Н/П

  У-09/12.07.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  10.

  Изготвяне на УСЛОВИЯ/НАСОКИ

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  10 500,00

  Н/П

  ГДУ-01/30.07.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  11.

  Изработка на рекламни и информационни материали

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  16 789,50

  Н/П

  У-10/07.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  12.

  Мониторинг

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 400,00

  Н/П

  У-11/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  13.

  Проучвания и анализи на територията на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  12 030,00

  Н/П

  ГДУ-02/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  14.

  Организиране и провеждане на събития от различен формат

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  6 770,00

  Н/П

  У-12/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  15.

  Куриерски услуги – месечен план

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  50,00

  Н/П

  У-13/20.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  16.

  Доставка на офис техника

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 975,00

  Н/П

  Д-14/10.09.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  17.

  Доставка на климатик

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 580,00

  Н/П

  Д-15/10.10.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  18.

  Доставка, демонтаж и монтаж на летни/зимни гуми, смяна на джанти, вентили и баланс на гуми

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  627,60

  Н/П

  У-16/05.11.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  19.

  Одиторски услуги

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 200,00

  Н/П

  У-17/03.12.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.