Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Профил на купувача

  СПИСЪК

  НА

  ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ

  БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина“

  Текуща календарна година 2019 г.

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогнозна дата на стартиране (за планираните ОП)

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2.

  Наемане на външни експерт оценители физически или юридически лица – председател,  секретар  и членове на КППП

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  20 800,00

  Предложение за извършване на разход

  Януари – Декември 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

  3.

  Доставка на офис техника

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  5 100,00

  Предложение за извършване на разход

  Април 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Техническо обслужване на лек автомобил и винетка  

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 180,33

  Предложение за извършване на разход

  Юни

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Застраховане на ДМА

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 666,67

  Предложение за извършване на разход

  Април 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Организиране и провеждане на събития от различен формат - обучения на екипа и членовете на КВО, обучение за бенефициенти и кандидати, информационни и работни

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  7 780,00

  Предложение за извършване на разход

  Април 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Осигуряване на логистика за провеждане на работни посещения и обучение в чужбина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  12 500,00

  Предложение за извършване на разход

  Август 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Упражняване на мониторинг и изготвяне на оценка на СВОМР

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 400,00

  Предложение за извършване на разход

  Април 2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Изготвяне на проучване и анализ за територията на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

   

  8 020,00

   

   

  Предложение за извършване на разход

  Юни

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Поддържане н интернет страница – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  120,00

  Предложение за извършване на разход

  Май

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Публикуване на обяви в печатни и електронни медии

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 796,00

  Предложение за извършване на разход

  Договор №У–01  от 02.01.2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Изработване на рекламни материали – календар, настолен работен календар, химикалки,  чадър, флаш памет, хартиени торби, тениски, запалка, ключодържател, торбички платнени

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  13 104,17

  Предложение за извършване на разход

  Март

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Издаване на информационен тримесечен бюлетин

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 500,00

  Предложение за извършване на разход

  Март

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Организиране и провеждане на публично събитие на открито „Празник на МИГ“ 

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  5 660,00

  Предложение за извършване на разход

  Юли

  2019

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018

   

  Предходна календарна година 2018 г.

  Предмет

  Обект

  (строителство, доставка, услуга)

  Вид на възлагането и правно основание

  Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор

  (в лева без ДДС)

  Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка

   

  Номер и дата на договор за обществена поръчка

  (в случай, че е подписан)

  Източник на финансиране

  Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  Право на ползване на ПП КОНТО 6

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  547,62

  Н/П

  У-01/17.04.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  2

  Ползване на информационни услуги и актуализация след всеки брой на "ДВ" на компютърни информационни системи в Интернет /WEB версия/

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 460,00

  Н/П

  У-02/25.04.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  3.

  Достъп до Интернет – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  82,50

  Н/П

  У-03/11.05.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  4.

  Поддръжка на интернет страница – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  125,00

  Н/П

  У-04/11.05.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  5.

  Служба по трудова медицина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  60,00

  Н/П

  У-05/04.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  6.

  Мобилни и/или фиксирани електронни съобщителни услуги – месечен абонамент

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  85,91

  Н/П

  У-06/04.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  7.

  Закупуване на лек автомобил Dacia Lodgy 6+1 места

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  20 833,00

  Н/П

  Д-07/14.06.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  8.

  Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 300,00

  Н/П

  У-08/02.07.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  9.

  Обучения на екипа на МИГ и членове на КВО в чужбина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  25 000,00

  Н/П

  У-09/12.07.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  10.

  Изготвяне на УСЛОВИЯ/НАСОКИ

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  10 500,00

  Н/П

  ГДУ-01/30.07.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  11.

  Изработка на рекламни и информационни материали

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  16 789,50

  Н/П

  У-10/07.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  12.

  Мониторинг

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 400,00

  Н/П

  У-11/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  13.

  Проучвания и анализи на територията на МИГ Бяла Слатина

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  12 030,00

  Н/П

  ГДУ-02/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  14.

  Организиране и провеждане на събития от различен формат

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  6 770,00

  Н/П

  У-12/14.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  15.

  Куриерски услуги – месечен план

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  50,00

  Н/П

  У-13/20.08.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  16.

  Доставка на офис техника

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  3 975,00

  Н/П

  Д-14/10.09.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  17.

  Доставка на климатик

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  1 580,00

  Н/П

  Д-15/10.10.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  18.

  Доставка, демонтаж и монтаж на летни/зимни гуми, смяна на джанти, вентили и баланс на гуми

  Доставка

  Чл.20, ал.4, т.3

  627,60

  Н/П

  У-16/05.11.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.

  19.

  Одиторски услуги

  Услуга

  Чл.20, ал.4, т.3

  2 200,00

  Н/П

  У-17/03.12.2018 г.

  ПРСР 2014-2020

  16.04.2018 г.