Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Профил на купувача

  СЪОБЩЕНИЕ за повторно обявяване на 
  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м., с мобилна озвучителна система и осветление“ по проектно предложение BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“
  Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/tender/296368/buyer
   
   
  ***************************** 
   
  Дата на публикуване 11.04.2023 г.

  Съобщение до кандидатите и/или участниците в обществена поръчка 

  В Регистъра на обществените поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/283368?scrollto=announcements и на профила на купувача е публикувано Решение за прекратяване на процедурата - ТУК

   

  ***************************** 

  Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м.,  с мобилна озвучителна система и осветление“ по проектно предложение  BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“
  Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/today/283368