Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Бяла Слатина за 2023 г. 

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Бяла Слатина за 2022 г. 

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2022 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ Бяла Слатина за 2021 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2021 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2020 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА 2020г.

  Годишни доклади "ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2019 г."

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА 2018г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2018 г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016г.

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2015г.