Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” /МИГ Бяла Слатина/ е създадено като публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване на общественополезна дейност на територията на община Бяла Слатина. Местната инициативна група е създадена по проект за създаване на Местна инициативна група от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз. Основната цел на МИГ Бяла Слатина е осъществяване на Стратегия, финансирана по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), чиято последваща реализация ще доведе до възможности за развитие на целия район и повишаване качеството на живот и стандарт на местните жители на територията на общината, както и осигуряване на благоприятна среда за бизнес, създаване на работни места и облагородяване на селата като цяло.

   

  Максималният размер на общия публичен принос за изпълнение на проекти, съгласно Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-29/16.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ на мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ е в размер до 4 889 500,00 лева. предоставен от:

  ПРСР 2014-2020 г. – в размер до 2 933 700,00 лева

  ОПИК 2014-2020 г. – в размер до 1 955 800,00 лева

   

  Социална и географска характеристика на територията на МИГ Бяла Слатина Тук

  Икономически характеристики на територията на МИГ Бяла Слатина Тук