Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на процедура №BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, с краен срок 14.01.2019 г., финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

  В крайният срок за прием на проекти, по процедурата постъпиха шест проектни предложения от местни земеделски производители. Два от тях са подадени от кандидати, занимаващи се с фермерство, а останалите са от земеделски  стопани зърнопроизводители. Подадените проектни предложения са за инвестиции, свързани със закупуване на техника и прикачен инвентар.

  Етапа на „Административно съответствие и допустимост“ преминаха всички 6 бр. проектни предложения, които са допуснати за оценка и на етап „Техническа и финансова оценка“.

  В резултат от извършената проверка и оценка на етап ТФО, Комисията за подбор на проектни предложения одобри за финансиране всички подадени 6 бр. проекти.

  Общият размер на одобрената БФП по проектите е 294 414,00 лв. Предстои разглеждане на оценителния доклад от ДФЗ и подписване на тристранен договор с одобрените кандидат-бенефициенти.

  СПИСЪК на одобрените външни експерт-оценители - ВИЖ ТУК!

   

  Удължен е крайният срок за подаване на заявления във връзка с обявения Конкурс за избор на външни експерт-оценители, които да подпомогнат извършването на техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“.

  Новият срок за кандидатстване е удължен до 31 Август 2018 г.

  Всички други условия остават непроменени.

  Заповед за удължаване - ВИЖ ТУК!

  На основание Решение от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ на 19.06.2018 г. и Заповед № К-01/29.06.2018 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители в Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/, като членове с право на глас, резервни членове или помощник-оценители, подадени към МИГ Бяла Слатина, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-29/16.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

  МИГ БЯЛА СЛАТИНА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ - ОЦЕНИТЕЛИ

  Краен срок за участие и представяне на документи - 17.30 часа на 31.07.2018 г. /вторник/

  Пакет с документи за участие в Конкурса - ИЗТЕГЛИ ТУК!

  През изминалата седмица на територията на община Бяла Слатина се състояха последните за проекта събития по популяризиране и консултиране на  процеса изработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

  Страница 5 от 5