За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Профил на купувача
Дата на публикуване 23.02.2024г. 

 
Обществена поръчка в ЦАИС: 05478-2024-0001 „Извършване на строително монтажни работи за обособяване на многофункционално културно пространство“ 
Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/today/358548
 
Прикачени файлове
***************************** 
СЪОБЩЕНИЕ за повторно обявяване на 
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м., с мобилна озвучителна система и осветление“ по проектно предложение BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“
Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/tender/296368/buyer
***************************** 
Дата на публикуване 11.04.2023 г.

Съобщение до кандидатите и/или участниците в обществена поръчка 

В Регистъра на обществените поръчки на адрес https://app.eop.bg/today/283368?scrollto=announcements и на профила на купувача е публикувано Решение за прекратяване на процедурата – ТУК

 

***************************** 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м.,  с мобилна озвучителна система и осветление“ по проектно предложение  BG06RDNP001-19.355-0014 „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“
Подробно описание и информация за обществената поръчка ще намерите в техническата спецификация, неразделна част от документацията, публикувана в ЦАИС на следния интернет адрес: https://app.eop.bg/today/283368