За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
16 апр. 2024
dfz
За кандидатите и бенефициентите с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина

Във връзка с ново Постановление на Министерски съвет № 4 от 11 януари 2024 г., Държавен фонд „Земеделие“ прави следните разяснения по отношение на коректното провеждане на процедури за избор с публична покана.  Всички бенефициери по мерките от ПРСР 2014-2020 г., които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, следва да провеждат...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
16 ное. 2023
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ реализира поредица от срещи в изпълнение на дейности по проект за изготвяне на нова Стратегия за ВОМР 2023-2027

С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112 от 30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
27 сеп. 2023
info-meeteing-2
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ представи мерките от новата Стратегия за местно развитие на територията на община Бяла Слатина

При огромен обществен интерес премина консултирането на новата многофондова Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023-2027 г. Повече от 80 участници от местната общност – представители на стопански, нестопаски и публичен сектор, се включиха в срещата за обсъждане на различните мерки към СВОМР, по които ще може да се кандидатства за финансиране...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
06 юли 2023
dogovor1
Финансиране за подготовка на новата Стратегия за местно развитие 2023-2027

Днес 06.07.2023 г., на официална церемонения в МЗХ, г-н Кирил Вътев –  министър на земеделието, връчи договор на инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина и председател на УС на МИГ Бяла Слатина, за финансиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
29 май 2023
ВЪПРОСНИК ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Предназначен за изготвяне на анализи и проучвания в процеса на разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027. Целта е да се идентифицират потребностите от страна на бизнеса и насерението от територията на МИГ Бяла Слатина за включване на операции в новата СВОМР, които да бъдат финансирани посредством подхода...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
29 май 2023
Анкета за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина

Проучване сред заинтересованите страни и гражданите за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина за периода 2023 – 2027 година на мярка за подкрепа на местното културно наследство. Във връзка с разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г., МИГ Бяла Слатина...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
23 май 2023
КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА „Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)“ На 31 май 2023 г. (сряда), от 10:00 ч. в залата на Общински...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
04 май 2023
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ започна изпълнението на проект за подготвителни дейности по изготвяне на нова Стратегия за ВОМР

С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112/30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие...

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more
19 дек. 2022
Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от  Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

 • Comments: 0
 • Posted by: МИГ Бяла Слатина
Read more