За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Пазарни консултации
Резултати от проведени пазарни консултации 
 
за определяне стойността на разхода за изпълнение на СМР дейности за обособяване на многофункционално културно пространство 
по проект INNRETE „Полюси на иновации в селските общности“, процедура №BGRDNP001-19.607 
Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.“
 
 

 

**************************

Публикувано на 19.12.2022 

 

Покана ЦАЙС https://app.eop.bg/today/261608

Уникален номер на поръчката (nnnnn-yyyy-xxxx):261608

Приложения:

Техническа спецификация – Приложение № 1

Образец на оферта – Приложение № 2

Ценово предложение – Приложение № 3

Количествена сметка – Приложение № 3.1

Техническо предложение – Приложение № 4

 
 
**************************
 
 
Резултати от проведени пазарни консултации
 
 

 

 

**************************

ДО

Всички заинтересовани лица

 ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

По чл. 44, ал. 1 от ЗОП
За определяне стойността на разхода за закупуване и доставка на преместваема, сглобяема сцена с покрив и подиум 8 х 6 м., с мобилна озвучителна система и осветление по проектно предложение RuReality „Подобряване условията на живот в селските райони
чрез прилагане на обща стратегия за насърчаване устойчивото развитие на туризма“

 

OT
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“
гр. Бяла Слатина – 3200
Ул. „Климент Охридски“ №68
Тел. 091050420
e-mail: mig_bslatina@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ подготвя проектно предложение RuReality „Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща стратегия за насърчаване устойчивото развитие на туризма“ за кандидатстване по процедура BGRDNP001-19.355 за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. Съгласно публикуваните Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. В тази връзка МИГ Бяла Слатина провежда пазарна консултация по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разхода по проекта, като събира индикативни оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации. За целта публикува в профила на купувача цялата необходима информация.

Във връзка с изискването по т. 14. 4 и т. 14.6 14 към Категории разходи, допустими за финансиране  от Условията за кандидатстване по процедура BGRDNP001-19.355 за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., МИГ Бяла Слатина публикува информация за събиране на оферти за вида инвестиция, която ще бъде заявена за финансиране, съгласно приложената към настоящата покана техническа спецификация за изпълнение на проектно предложение RuReality „Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща стратегия за насърчаване устойчивото развитие на туризма“.

Обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти. За целта, МИГ Бяла Слатина публикува в профила на купувача цялата необходима информация.

Оферти могат да подават всички заинтересовани лица. Всяка оферта трябва да съдържа:

– административни данни за оферента – наименование, ЕИК, адрес,
– дата на издаване на офертата;
– подпис и печат на офертата;
– срок на валидност на офертата;
– техническо предложение, което да съответства на приложената техническа спецификация и съдържа подробна техническа спецификация на активите/услугите;
– ценово предложение – цена в левове без ДДС и с включен ДДС. 

За да бъде оценена офертата, следва да съдържа цялата посочена по-горе информация.

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.

Офертата се изготвя на български език. Индикативни оферти се изпращат на адреса на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“: област Враца, община Бяла Слатина,  гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. „Климент Охридски“ № 68, или на електронната поща: mig_bslatina@abv.bg

Когато офертата с придружаващите документи се изпраща по електронната поща да са подписани с електронен подпис.

За дата на подаване на офертата се приема датата на поучаване на документите.

Срок за получаване на оферта: до 21.12.2021 г., 17:00 часа.

Няма да се разглеждат оферти, които се намират в следната свързаност помежду си или спрямо Сдружение МИГ Бяла Слатина:

Едното участва в управлението на дружеството на другото;
Съдружници;
Съвместно контролират пряко трето лице;
Участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните; 
Едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
Лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо; 
Лицата, едното от които е търговски представител на другото .

Когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство.

Офертите следва да бъдат изготвени по образец на Възложителя.

След крайния срок за представяне на оферти, ще бъде назначена комисия, която да разгледа постъпилите оферти за определяне стойността на разхода. Критерия за класиране на офертите е „най-ниска цена“. 

За определяне на оферент, чиято оферта ще бъде възприета като база за определяне на стойността на разхода за изпълнение на дейностите, като част от бюджета на проектно предложение, Възложителят ще издаде решение с включена обосновка и мотиви, обосновали избора му.

Офертите на участниците и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна на „Профила на купувача“ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ в ЦАИС ЕОП, с цел спазване на принципите за защита на конкуренцията, недискриминация и прозрачност, заложени в ЗОП, както и принципът за равнопоставеност на потенциалните участници в процедурата по възлагане на обществената поръчка. 

С подаване на офертата, всеки участник в пазарните консултации се съгласява , че офертата в едно с нейните приложения, както и всяка друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарните консултации, ще бъдат публично достъпни в „Профила на купувача“ на Община Берковица в ЦАИС ЕОП, с оглед спазване на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

Настоящата покана за представяне на оферти не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла па ЗОП. 

Приложения:

Покана
Образец на оферта – Приложение № 1;
Ценово предложение – Приложение № 2
Количествена сметка – Приложение № 2.1;
Техническо предложение – Приложение № 3;
Техническа спецификация – Приложение № 4;

ВАЖНО! Подаването на оферта НЕ ангажира по никакъв начин бенефициента с избор на конкретен изпълнител, нито да послужи на потенциалните кандидати за получаване на конкурентни предимства в хода на процедурите за избор на изпълнител.

 

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на МИГ Бяла Слатина