Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

    ВОМР 2023-2027

    Водено от общностите местно развитие/ ВОМР

    „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е продължение на подхода ЛИДЕР в новия програмен период 2014 -2020 . Основните принципи, върху които се гради подхода са същите, както при ЛИДЕР.

    Новото е, че подходът е част от националните програми по развитие на селските райони и възможността за финансиране на местните стратегии за развитие от повече от 1 фонд – така нареченото многофондово или мултифондово финансиране.