Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

  Анкета за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина

  Проучване сред заинтересованите страни и гражданите за включване в Стратегията за развитие на територията на Местната инициативна група Бяла Слатина за периода 2023 – 2027 година на мярка за подкрепа на местното културно наследство.

  Във връзка с разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г., МИГ Бяла Слатина провежда Проучване чрез попълване на Анкета карта, която е достъпна на следният линк:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvVOEk8N32eWCk5fOIc8KZaP3_zYRSBcczM55tW2ODHGHKMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  Анкета е анонимна и ще бъде активна за попълване до 31.05.2023

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!