За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > ПОКАНИ СЪБРАНИЯ

Публикувано на: 07.10.2022 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 21.10.2022 г. /петък/, от 17.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решения за участие в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Балканска ЛИДЕР асоциация за сътрудничество и работа в мрежа“ (Balkan Association for LEADER Cooperation And Networking).
 2. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в 18.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

 

Публикувано на: 17.06.2022 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 01.07.2022 г. /петък/, от 17.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 2. Вземане на решение за съгласие за реализиране на проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
 3. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в 18.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

Публикувано на: 21.01.2022 г.

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 07.02.2022 г. /понеделник/, от 17:00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 г. и план за дейностите на Сдружението за 2022 година;
 2. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2021 г.;
 3. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2021 г.;
 4. Одобряване на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2021 г.
 5. Прекратяване на членство
 6. Прием на нови членове
 7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в 18.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

Публикувано на: 24.08.2021 г.

ПОКАНА
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, на основание чл. 35, ал. 1 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 08.09.2021г. /сряда/, от 17.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Прекратяване на членство
2. Прием на нови членове
3. Избор на Управителен съвет
4. Избор на Председател на Управителния съвет
5. Вземане на Решение за кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
6. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе в 18.00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

Публикувано на: 20.10.2020 г.

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 06.11.2020 г. /петък/, в 16:30 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР по отношение на финансовите й параметри и мониторинговите индикатори за резултат;
2. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, в 17:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 24.02.2020 г. /понеделник/, в 16:30 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, в 17:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на  УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 21.01.2020 г. /вторник/, в 16.30 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и план за дейност на Сдружението за 2020 година;
 2. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2019 г.;
 3. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2019 г.;
 4. Одобряване на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2019 г.;
 5. Вземане на решение относно размера на членския внос;

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе на същия ден, в 17.30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

ИВО ЦВЕТКОВ

Председател на  УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

 ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 02.07.2019 г. /вторник/ от 17:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по втория прием на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 2. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

На основание чл. 34, ал. 1 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 30.01.2019 г. /сряда/, в 16.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2018 г.
 2. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2018 г.
 3. Приемане на отчет за дейността на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2018 г.
 4. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2018 г.
 5. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по подмярка 19.3.
 6. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 От Управителния съвет на

Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 20.12.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 2. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 3. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 4. Вземане на решение за класиране на подадени проектни предложения, получили еднакъв брой точки по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 5. Вземане на решение за класиране на подадени проектни предложения, получили еднакъв брой точки по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 6. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 16.11.2018 г. /петък/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предприети действия от екипа на МИГ Бяла Слатина по съгласуване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях за прием на проекти по процедури:
 • BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина – 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“;
 • BG06RDNP001-19.176 МИГ Бяла Слатина 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 1. Актуализиране на Индикативния график за прием на проекти;
 2. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 2. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 29.10.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в селските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 2. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в редовно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 16.10.2018 г. /вторник/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на напредъка по прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 2. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
 3. Разглеждане на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
 4. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 и във връзка с чл. 49, ал. 2 от Устава на Сдружението, Ви каним за участие в извънредно заседание на УС на МИГ Бяла Слатина, което ще се проведе на 03.09.2018 г. /понеделник/ от 16:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на представените от участниците в конкурса за избор на външни експерти-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина документи за съответствие с посочените в поканата изисквания и съставяне на списък с одобрените в резултат на проверката лица;
 2. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 3. Определяне на участниците в предстоящото 4-дневно обучение на екипа и КВО в страна-член на ЕС;
 4. Одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна 2019 г.
 5. Организационни въпроси.

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал. 1, т. 19 от Устава на Сдружението, и с оглед изискванията на чл. 11, т. 3 от Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР, Ви каним за участие в редовно заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“, което ще се проведе на 28.08.2018 г. /вторник/ от 17:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобрение на индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ за 2019 г.;
 2. Вземане на решение за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проект „Разработване на местна марка на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“, МИГ „Сливница – Драгоман“ и „МИГ Бяла Слатина“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. Организационни въпроси.

 

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС

МИГ Бяла Слатина

 

 

        

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава и във вр. с чл. 35 от същия, Управителният съвет свиква извънредно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Бяла Слатина”, което ще се проведе на 10.08.2018 г. /петък/, в 16.00 часа, на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68, в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина. Събранието ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Вземане на решение за членство на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в СНЦ Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.
 2. Определяне на представител на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ в СНЦ Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.
 3. Вземане на решение за финансиране на проекти с еднакъв брой точки по Мярка 4.1 и Мярка 4.2 от СВОМР на МИГ Бяла Слатина.
 4. Организационни въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 36 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден в 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 От Управителния съвет на

Сдружение „МИГ Бяла Слатина”

 

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА,

 

            Във връзка с ангажиментите на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Бяла Слатина“ съгласно чл. 46, ал.1, т. 19 от Устава на Сдружението, и с оглед изискванията на чл. 11, т. 3 от Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. за изпълнение на СВОМР, Ви каним за участие в редовно заседание на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“, което ще се проведе на 19.06.2018 г. /вторник/ от 17:00 ч. на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, в заседателната зала на Общински съвет – Бяла Слатина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобрение на индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2018 г.;
 2. Утвърждаване на ред за оценка на проектни предложения по предвидените приеми за проекти през 2018г.
 3. Утвърждаване на вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти към СВОМР на МИГ Бяла Слатина;
 4. Организационни въпроси.

 

 

С уважение,

Инж. Иво Цветков,

Председател на УС

МИГ Бяла Слатина