За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА „

СВАЛИ

Приет на Учредително събрание, състояло се в град Бяла Слатина на  30.11.2010 г.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. (1). Този устав урежда състава, устройството, структурата, целите, задачите и дейността на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Бяла Слатина”, наричано за краткост сдружението.

(2). Сдружението е доброволна, неправителствена, политически необвързана организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дeйност в обществена полза.

(3). Сдружението е юридическо лице, което възниква след вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел на Врачански окръжен съд и подлежи на вписване в централния регистър при Министерство на правосъдието.

(4). Сдружението се ръководи в своята дейност от законите на Република България, от този устав и от следните принципи:
1. доверие на местната общност;
2. ангажиране на лидерите в общността;
3. балансирано представителство на ключовите сектори;
4. прилагане на публично-частно партньорство.

(5). Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл. 2. Създаването на сдружението е резултат от дейностите по проект №PД 50-375/28.12.2009 с бенефициент по проекта: Община Бяла Слатина, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони.

Чл. 3. (1). Пълното или съкратено наименование на сдружението, седалище и адрес на управление, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер, трябва да бъдат изписвани на всички документи, писмени изявления и издания на сдружението.
(2). Сдружението има свой печат, съдържащ наименованието му и символи, приети от Управителния съвет и одобрени от Общото събрание на сдружението.

Чл. 4. Сдружението по собствена преценка може да открива представителства или клонове в страната и чужбина, да се присъединява към български, чуждестранни и международни организации.

Наименование      

Чл. 5. Наименованието на сдружението е „Местна инициативна група Бяла Слатина, изписвано съкратено “МИГ Бяла Слатина”, което ще се изписва и на английски език по следния начин „Local action group Byala Slatina”

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. (1). Седалището на сдружението е гр. Бяла Слатина ,област Враца

(2). Адресът на управление на сдружението е гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина,  обл. Враца , ул. “Климент Охридски” № 68.

Срок

Чл. 7. Сдружението се създава за неопределен срок, като съществуването му не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ЦЕЛИ

Определение на дейността

Чл. 8. (1). Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на обществено полезна дейност, на основание чл. 2 от ЗЮЛНЦ.
(2). Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

Предмет на дейност

Чл. 9. Предметът на дейност на сдружението е прилагането на стратегия за местно развитие, която стимулира устойчивото социално-икономическо развитие и подобряване качеството на живот в селската територия Бяла Слатина, като съдейства за ефективно прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) чрез изпълнение на стратегията за местно развитие и прилагане на Програмата за развитие на селските райони.

Чл. 10. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес, на основата на общо демократични и хуманни принципи.

Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл. 11. (1). Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която то е регистрирано, и като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели на сдружението.

(2). Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес, на основата на общо демократични и хуманни принципи.

Чл. 12. (1). Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, чието осъществяване се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(2). Допълнителната стопанска дейност на сдружението се изразява в:
1. учебна дейност – организация и провеждане на платени обучения, семинари, тренинги и други;
2. консултантска дейност – предоставяне на платени консултации и съвети, извършване на изследвания, анализи и други срещу заплащане;
3. информационна дейност – подготовка, издаване и разпространение на  информационни  материали;
4. конферентна дейност – организиране и провеждане на платени конференции, представяния, кръгли маси и други;
5. посредническа дейност, маркетинг и продажба на стоки;
6. всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, която е свързана с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане.
Чл. 13. Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
Чл. 14. Сдружението не разпределя печалба и дивиденти от извършваната стопанска дейност.
Чл. 15. Сдружението може да участва в търговски дружества само като ограничено отговорен съдружник.

Цели на сдружението

Чл. 16. Основните цели на сдружението при осъществяване на неговата дейност са:
1. Подобряване на качеството на живот в територията Бяла Слатина  чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална инфраструктура и услугите за населението и укрепване културните традиции на местната общност.
2. Създаване на условия за засилване конкурентноспособността на земеделските стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация;
3. Подобряване на капацитета на местната общност за развитието на територията чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).
4. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
5. Насърчаване на сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и  допринасяне за укрепване на селските райони;
6. Подпомагане на развитието на селските райони в сферите на:
– подобряване на конкурентоспособността;
– опазването на околната среда;
– подобряване качеството на живот;
– разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
7. Стимулиране на въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;
8. Утвърждаване на гражданското участие като гарант за устойчиво развитие на общностите;
9. Мобилизиране на гражданското общество при решаването на приоритетни проблеми и защита на публични интереси;
10. Създаване на условия и реализиране на проекти за повишаване стандарта на българските граждани и стимулиране на тяхната активна гражданска позиция;
11. Популяризиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, селско наследство и специфичните обичаи и традиции.
12. Създаване на капацитет сред местната общност за запазване и обогатяване на местната идентичност и за изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
13. Подпомагане на изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
14. Повишаване на цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и привлекателен живот и работа.

Средства за постигане на целите

Чл. 17. Средствата за постигане на целите на сдружението са:
1. Кандидатстване за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на Местна инициативна група (МИГ) пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо правилата на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и съответните нормативни актове и документи на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз.
2. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и съответните нормативни актове и документи на МЗХ.
3. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи.
4. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
5. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации.
6. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди.
7. Осигуряване на различни форми на обучение и техническа подкрепа за местната общност при реализация на Стратегията за местно развитие.
8. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали.
9. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността.
10. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони.
11.Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
12. Участие в други сдружения с нестопанска цел – асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.
13. Подготовка и реализация на проекти, за постигане целите на сдружението, както и за развитие на селския регион.
14. Кандидатстване по оперативни програми на ЕС и други международни програми.
15. Разработване на програми и участие в организацията на форуми, семинари, срещи и други форми на подготовка, квалификация и усъвършенствуване на кадрите за управление на проекти;
16. Подпомагане на членовете при осъществяване на дейност, свързана с осъществяване на целите на сдружението.
17. организиране на други дейности, свързани с целите на сдружението и подпомагащи развитието на региона;

ІІІ. ЧЛЕНСТВО         

Членство

Чл. 18. (1). Членството в сдружението е доброволно.
(2). Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл. 19. (1) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат:
1. Всяко физическо лице, което има постоянен адрес и/или работи на територията на община Бяла Слатина;
2. Всяко юридическо лице, регистрирано по ТЗ (ЗК, ЗЮЛНЦ), което има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Бяла Слатина.
3. Клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ Бяла Слатина най-малко 5 години преди подаване на заявление за одобрение.
4. Членовете – юридически лица се представляват пред Сдружението от своите законни представители или изрично упълномощени за това физически лица.
(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат български и/или чуждестранни – дееспособни физически и/или юридически лица, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО така, както са формулирани в Устава, заплащат редовно членски внос, определен от Колективния върховен орган и спазват неговия Устав.

Чл. 20. Учредители – членове на сдружението могат да бъдат:
1. всяко физическо лице, което има постоянен адрес на територията на община Бяла Слатина ;
2. всяко юридическо лице, което има седалище на територията на община Бяла Слатина. Юридическите лица – членове на сдружението, се представляват пред сдружението от своите законни представители или изрично упълномощени за това физически лица.

Придобиване на членство   

Чл. 21. (1). Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба или заявление до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително на следващото си заседание и внася кандидатурата в Общото събрание. Общото събрание взима решение с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) Кандидатът трябва в подадената писмена молба да декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия устав, че ще съдейства за осъществяване целите на сдружението, ще заплаща редовно членски внос, определен от Общото събрание, ще помага за развитието му и ще участва в дейността му.
(2). Членството се счита за възникнало след решението на Общото събрание. От този момент се дължи членски внос, пропорционално на месеците на текущата година, в която е станало приемането му.
(3). Решението на Общото събрание за приемане или отказ на молбата за членство е окончателно и не може да бъде обжалвано.

Права и задължения на членовете на сдружението      

Чл. 22.  Членовете на сдружението имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на сдружението;
2. да участват в обсъждането на всички въпроси, касаещи дейността на сдружението;
3. да гласуват в Общото събрание;
4. да получават информация за работата на ръководните органи на сдружението;
5. да бъдат информирани за дейността и икономическото състояние на сдружението;
6. да поставят пред органите на сдружението за разглеждане и решаване на въпроси от дейността на сдружението и собствени инициативи във връзка с осъществяване на целите, поставени в настоящия устав;
7. да участват в дейността и инициативите на сдружението;
8. да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението, когато това е свързано с изпълнение на дейностите и целите, посочени в настоящия устав.
9. да искат отмяна на решенията, с които сe нарушава действащото българско законодателство, настоящия Устав или се накърняват неоснователно членските им права;
10. да участват при реализиране на Стратегията за местно развитие.

Чл. 23. Членовете на сдружението са длъжни:
1. да спазват настоящия устав и другите вътрешни актове на сдружението;
2. да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. да внасят в срок определените от Общото събрание членски внос и имуществени вноски;
4. да участват в дейността на сдружението и да работят и съдействат за реализиране целите на сдружението, посочени в настоящия устав като дават своя принос за реализирането им;
5. да изпълнява стриктно поетите задължения и да се отчита пред ръководството на сдружението за свършената дейност.
6. да предоставят на сдружението информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи.
7. да съдействат за издигане на неговия обществен престиж и да не извършват действия и бездействия, с които противоречат на целите му и/или го злепоставят.
8. да пазят имуществото на сдружението;
9. да спазват професионалната етика в отношенията с останалите членове на сдружението;
10. да не осъществява дейност, противоречаща на интересите и дейността на сдружението;
11. да не разгласяват поверителна информацията, свързана с дейността на сдружението;
12. да не използват членството си в сдружението против неговите интереси.

Чл. 24. Членските права и задължения са непрехвърлими, с изключение на имуществените и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 25. (1). Членовете на сдружението имат право да овластяват трети лица да упражняват техните права и изпълняват задълженията им, което се извършва писмено с изрично и конкретно нотариално заверено пълномощно и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В този случай те носят отговорност за неизпълнение на техните задължения от страна на овластеното лице.
(2). Едно лице може да представлява не повече от един член, като преупълномощаване не се допуска.

Чл. 26. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство     

Чл. 27. (1). Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено заявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението. Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред. В случаите на прекратяване и преобразуване, за член на Сдружението се счита правоприемникът на прекратения или преобразуван член. При всички други преобразувания на член на Сдружението /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашният член губи юридическата си самостоятелност, новият или новите лица могат да участват в Сдружението след изрично писмено изразено желание за това.
4. с изключването от Общото събрание на сдружението;
5. с прекратяване на сдружението;
6. при отпадане
(2) В случаите на преобразуване на юридическото лице, за член на сдружението се счита правоприемникът, ако е изразено изрично писмено  желание за това.
(3). Член, чието членство е прекратено, не може да иска възстановяване на направените от него членски внос и имуществени вноски.
4) Прекратилият членството си, член на сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски, като и  членски внос за периода на членството си в срок до 3 месеца от решението на Общото събрание. При липса на доброволно изпълнение, сдружението може да потърси правата си по съдебен ред.

Чл. 28. (1). Член на сдружението се изключва с мотивирано решение на Общото събрание  в следните случаи:
1. при системно нарушаване на устава на сдружението;
2. при системни и груби нарушения на задълженията му към сдружението;
3. когато с поведението си съзнателно пречи за осъществяване на дейността на сдружението;
4. при извършване на действия, противоречаща на целите и интересите на сдружението или уронващи неговия престиж;
5. извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
6. при не плащане на членски внос повече от три месеца от  определения за това срок, освен при наличие на обективни обстоятелства.
(2). При маловажни случаи на нарушения по чл. 23 от настоящия устав Управителния съвет определя с решение срока за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който взема решение за изключване.

Отпадане

Чл. 29. (1) Отпадането на член на сдружението поради не внасяне на установените имуществени вноски, системно неучастие в дейността и промяна на постоянния адрес или седалището, или работи на територията на друга Община, извън териториалния обхват на МИГ-а, води до прекратяване на членството.
(2). Отпадането се счита за настъпило, когато член на сдружението:
1. не е плащал членски внос повече от шест месеца от определения за това срок, освен при наличие на обективни обстоятелства.
2. не е присъствал на повече от три последователни заседания на Общото събрание, освен при наличие на обективни обстоятелства.
3. е променило постоянния си адрес и новия му постоянен адрес е извън територията на действие на МИГ – за физическите лица или работи извън територията на Община Бяла Слатина;
4. е променило седалището и адрес на управление на територия, извън територията на действие на МИГ –  за юридическите лица.
(3) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет въз основа на документите на сдружението, и след вземане на решение, че е настъпило отпадане, това се отразява в документацията на сдружението.

Чл. 30. (1). При прекратяване на членството, поради отпадане, сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски и членски внос.
(2). Прекратилия членството си член на сдружението, поради отпадане,  е длъжен да направи просрочените имуществени вноски и внесе членски внос за периода на членството си.

ІV. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Органи на сдружението

Чл. 31. (1). Органи на сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;

(2). Дейността на органите на сдружението се основава на принципите на:
1. Изборност и демократичност;
2. Равнопоставеност;
3. Балансираност;
4. Мандатност.

Общо събрание

Чл. 32. (1). Общото събрание е върховен орган на сдружението, в който участват всички негови членове.
(2). Юридическите лица – членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез своя законен представител или чрез нарочно упълномощен представител.
(3). Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно, като в случая не се прилага ограничението на чл. 25, ал. 2 от настоящия устав.
(4). Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 33. (1). Общото събрание:
1. приема и изключва членове;
2. изменя и допълва устава;
3. приема други вътрешни актове;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет.
5. потвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове на сдружението;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
9. приема годишния бюджет на сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски;
11. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет през предходната година и плана за дейност на сдружението за следващата година;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. одобрява годишния финансов отчет;
14. взема решения за откриване и закриване на клонове;
15. взема решения по резултатите от финансовата ревизия на сдружението;
16. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или от настоящия устав.
(2). Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 и не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3). Решенията на Общото събрание са задължителни за всички други органи на сдружението.
(4). Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5). Решенията на органите на сдружението, когато се вземат в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправени в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6). Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Провеждане на общо събрание

Чл. 34. (1). Общото събрание провежда свое редовно заседание най-малко веднъж годишно.
(2). Първото заседание на Общо събрание може да се проведе най-късно до девет месеца след учредяване на сдружението.
(3). Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението.

Свикване на Общото събрание

Чл. 35. (1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2). Свикването се извършва чрез покана, която се изпраща на членовете на сдружението, обявява се в местните или регионални средства за масова информация  и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира неговото управление, най-малко 14 дни преди насрочения ден.
(3). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание, както и по чия инициатива то се свиква.
(4). Към датата на изпращане на поканата по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

Кворум

Чл. 36. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Мнозинство

Чл. 37. (1). Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2). Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 38. (1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с явно гласуване, като Общото събрание може да реши по някои въпроси гласуването да бъде тайно. Изборът на членовете на Управителния съвет става с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2). Решенията  на Общото събрание се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите в следните случаи:
1. изменение и допълнение на устава;
2. вземане на решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
(3). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Протокол

Чл. 39. (1). За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. Към протокола се прилага списък на присъстващите членове и документите, свързани със свикването на събранието.
(2). Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завеждат в нарочна книга, която се съхранява от Управителния съвет.
(3). Всеки член на сдружението, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.
(4). Всеки член на сдружението има право на достъп до протоколите от заседанията на Общото събрание на сдружението.

Управителен съвет

Чл. 40. (1). Управителния съвет е колективния орган за управление на сдружението.
(2). Управителният съвет се състои от 5 (пет) членове на сдружението, избрани от Общото събрание.
(3) Юридическите лица в Управителния съвет, с изключение на общината, се представляват от законните им представители или изрично оправомощени от тях лица, които могат и да не са членове на сдружението.
(4) Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на сдружението имат дял, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 41. (1). Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. Мандатът на Управителния съвет продължава до избиране на нов Управителен съвет.
(2). Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани.
(3). При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет на неговото място се избира нов член с мандат до края на мандата на освободения член.
Чл. 42. (2). Правомощията на член на Управителния съвет се прекратяват в следните случаи:
1. с изтичане на мандата;
2. при поставяне под запрещение;
3. смърт.
Чл. 43. (1). Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание:
1. по собствено желание, изразено писмено;
2. при невъзможност да изпълнява задълженията си, дължаща се на болест, инвалидност, отсъствие от страната или други обективни причини;
3. при неизпълнение на възложените му от закона, настоящия устав и програмата на сдружението функции;
4. при три последователни безпричинни неявявания на заседания на Управителния съвет;
5. при неизпълнение на решенията на Общото събрание и/или Управителния съвет;
6. при осъществяване на действия против интересите на сдружението.
Чл. 44. (1). Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението.
(2). След избирането на управителния съвет неговите членове разпределят помежду си функциите си.
(3). Членовете на Управителния съвет избират Заместник – председател на Управителния съвет.
Чл. 45. Управителният съвет ръководи дейността на сдружението и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание или на Председателя на Управителния съвет.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 46. (1). Управителният съвет:
1. осигурява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. представлява сдружението, чрез своя Председател;
3. избира Заместник – председател от членовете си;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. приема правила за своята работа;
6. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този устав, както и взема решения относно набирането и разходването на средства на сдружението в кръга на правомощията си;
7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
9. подготвя и представя пред Общото събрание предложения за развитие на сдружението;
10. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обществена полза и носи отговорност за това;
11. извършва ликвидация при прекратяване на сдружението или определя лице, което да я извърши;
12. определя щатния състав на сдружението;
13. изготвя годишен доклад за дейността на сдружението в съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
14. решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;
15. определя реда и условията за предоставянето и получаването на заеми и целево финансиране, свързани с дейността на сдружението, както и ред и правила за безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението и подпомагането на трети лица;
16. взема решения за разходване на средства извън определените с бюджета, които подлежат на утвърждаване на следващото заседание на Общото събрание;
17. разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно функциониране на сдружението и за прилагане на Стратегията за местно развитие;
18. избира представители на сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони;
19. взема решения по всички други въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
(2). Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.
(3). Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Чл. 47. Управителният съвет управлява бюджета на сдружението чрез организиране на конкурси на база на приетата стратегия на сдружението и съобразени с изискванията на финансиращата организация/институция.
Чл. 48. Управителният съвет взема решения за образуване на помощни звена и комисии към Управителния съвет за подпомагане на дейността на сдружението. Той определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 49. (1). Управителният съвет се свиква от своя Председател на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца чрез писмена покана до всички членове, включваща датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието и изпратена най-малко 5 дни преди датата на провеждане.     (2). Заседание може да се свика и по телефон, факс, с телеграма или по електронна поща.
(3). Председателят на Управителния съвет свиква заседания на Управителния съвет, определя дневния ред и ръководи протичането му.     (4). При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от Заместник – председателя, а ако и той отсъства – от определен от Управителния съвет член.

Чл. 50. (1). По искане на една трета от членовете на Управителния съвет може да се свика извънредно заседание.
(2). Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок по реда на ал. 1, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
Чл. 51. Член на Управителния съвет, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено на Председателя на Управителния съвет новия си адрес, се счита за редовно уведомен за събранието.

Кворум

Чл. 52. (1). Управителният съвет може да взема решения, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.
(2). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се установява с протокол от председателстващия заседанието.

Мнозинство

Чл. 53. (1). Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство – повече от половината от взелите участие в заседанието.
(2). В случаите, когато се взема решение за разпореждане с недвижимото имущество на сдружението, за определяне реда и организиране на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, както и решения по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, свързани с ликвидация на сдружението, решението на Управителния съвет се взема с мнозинство от всички членове.
(3). Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл. 54. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Председател на Управителния съвет

Чл. 55. (1). Председателят на Управителния съвет се избира от членовете на Общото събрание.
(2). Председателят на Управителния съвет се избира за срок от пет години.
Чл. 56. (1). Председателят на Управителния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. организира дейността на Управителния съвет в съответствие с този устав и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
4. организира, ръководи и контролира дейността на сдружението между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на Управителния съвет и съобразно устава.
5. представлява сдружението пред държавни и общински органи, обществени организации, физически и юридически лица;
6. сключва договори с други лица, организации и институции в страната и чужбина;
7. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението;
8. подготвя и предлага проекти за решения на Управителния съвет;
9. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
10. подписва договори за финансиране на проекти от страна на сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ и Държавен фонд „Земеделие”  по подхода ВОМР;
11. изпълнява други функции, които са му възложени от Управителния съвет;
12. взима решения по всички текущи въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание  или  Управителния съвет  на сдружението.
(2). Председателят на Управителния съвет осъществява цялостното оперативно ръководство, носи материална отговорност за имуществото на сдружението и се отчита за изпълнението на дейностите пред Управителния съвет.
Чл. 57. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия с недвижими имоти на сдружението, както и да ги обременява с тежести, освен в изпълнение на решение на Управителния съвет.
Чл. 58. (1). Когато председателят отсъства неговите функции, включително и представляването на сдружението, се изпълняват от Заместник – председателя на Управителния съвет.
(2). За извършване на определени действия Председателят може да упълномощава и други лица, включително и такива, които не са членове на Управителния съвет или сдружението.

Чл. 59. Правомощията на Председателят на Управителния съвет могат да бъдат прекратени предсрочно с решение на Управителния съвет при:
1. нарушения от негова страна на устава;
2. при несправяне с работата;
3. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
4. извършване на престъпление от общ характер;
5. уронване на доброто име и авторитета на сдружението.

Чл. 60. (1). След одобрение на щатното разписание от Управителния съвет, Председателят на Управителния съвет назначава и освобождава от длъжност Изпълнителния директор на сдружението, като упражнява и  дисциплинарна власт по отношение на него.
(2). Изпълнителният директор на сдружението отговаря за прилагането на стратегията за местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане.
(3). Изпълнителният директор (мениджъра) трябва да има:
1. завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;
2. общ професионален стаж най-малко 5 години;
3. управленски опит най-малко две години;
4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
(4) Изпълнителният директор:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание /Колективния върховен орган/;
2. Изготвя и предлага за приемане от Управителния съвет перспективна и годишна програма за работа на СДРУЖЕНИЕТО и годишен проекто-бюджет;
3. Организира набирането на средства за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
4. Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на СДРУЖЕНИЕТО  му бъдат възложени от Колективния управителен орган;
6. Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет от Управителния съвет /Колективния управителен орган/.
7. Осигурява изпълнението на решенията на Колективния управителен орган.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Имущество на сдружението

Чл. 61. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вещи, вземания, ценни книжа, права върху обекти на интелектуална собственост и всякакви други права, които закона допуска като елементи на имущество на юридическо лице с нестопанска цел.

Източниците на средства

Чл. 62. Източниците на средства на сдружението са:
1. членски внос;
2. имуществени вноски на членовете;
3. завещания, дарения и спонсорство;
4. финансиране по програми и проекти от български и чуждестранни физически и юридически лица
5. обществени средства;
6. приходи от допълнителна стопанска дейност, осъществявана по реда на този устав;
7. имуществени права, придобити от  договори с държавни или други органи или организации или от двустранни или многостранни договори с международни организации;
8. доходи от имуществото на сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности, целящи гарантирането на устойчивостта на сдружението и постигането на неговите цели.
9. всички други разрешени от закона способи за финансиране.

Чл. 63. (1). Предмет на дарение и завещание в полза на сдружението могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движими и недвижими имоти, обекти на интелектуална и друга собственост.
(2). Сдружението  може да откаже всяко дарение или завещание, предоставено при неприемливи условия или при условия, противоречащи на целите или разпоредбите на настоящия устав или законите.
(3). Всички дарения, субсидии и завещания се отбелязват специален регистър, воден от Управителния съвет, като волята на дарителя се уважава.

Имуществени вноски и членски внос

Чл. 64. (1). Имуществените вноски на членовете и членския внос се определят по вид и размер от Общото събрание на сдружението, което посочва в решението си начина на внасянето им.
(2). Първоначалният размер на членския внос за първата календарна година и срока за неговото внасяне се определят с решение на Учредителното събрание.

Чл. 65. (1). Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос, в годишен размер, определен от Общото събрание. Членският внос за текущата се внася до 31.03. на следващата календарна година.
(2). При необходимост от средства Общото събрание може да вземе решение за внасянето на допълнителни имуществени вноски.

Чл. 66. При приключване на годишния баланс със загуба, както и при други случаи, Общото събрание на сдружението може да вземе решение за внасянето на допълнителни имуществени вноски от членовете.

Разходване на имуществото

Чл. 67. (1). Имуществото на сдружението се управлява съобразно законите и разпоредбите на настоящия устав.
(2). Оперативното управление на имуществото се осъществява от Председателя на Управителния съвет.
(3). Средствата, реализирани от допълнителната стопанска дейност на сдружението се разходват единствено за постигане на целите на сдружението без възможност за разпределяне на печалба.
(4). Председателят на Управителния съвет на сдружението докладва за състоянието на финансовите средства на всяко заседание на Управителния съвет и предоставя тази информация на членовете на сдружението при поискване.
Чл. 68. (1). Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество за осъществяване на дейността, насочена към реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.
(2). Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правила за осъществяване на дейността.
(3). За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението  е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
(4). Сдружението не може да сключва сделки с лицата по т. 1 от предходната алинея, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 69. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.

VIІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Книги

Чл. 70. (1). Сдружението води следните книги:
1. Книга на членовете;
2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание;
3. Протоколна книга за решенията на Управителния съвет;

(2). Освен задължителните счетоводни книги, сдружението поддържа и Почетна книга за дарения и завещания.

Чл. 71. Всички книги на сдружението се съхраняват в неговото седалище и са достъпни за членовете на сдружението.
Чл. 72. (1). На заседанията на Общото събрание  и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения.
(2). Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги.
(3). Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(4). Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ или ЕИК на членовете – юридически лица.

VІІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишен доклад за дейността

Чл. 73. (1). Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител в Централния регистър при Министерството на правосъдието. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

ІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Преобразуване

Чл. 74. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Прекратяване

Чл. 75. (1). Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато сдружението:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
(2). Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3). Съдът дава срок до 6 месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4). В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация

Чл. 76. (1). При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3). Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4). Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в “Държавен вестник”, а подлежащите на обявяване в търговския регистър актове се обнародват в “Държавен вестник”.
Чл. 77. (1). Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.
(2). Имущество на сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл. 78. (1). За имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, Общото събрание на сдружението взема решение да бъде предоставено на друго юридическо лице с нестопанска цел извършващо общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(2). В случай, че не бъде взето решение по ал. 1, по решение на съда имуществото се предоставя на друго юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
(3). Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1 или 2, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение с общественополезна дейност.

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 79. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани само по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 80. (1). Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.81. По смисъла на този Устав:
1.    „Представител на нестопанския сектор” е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник – кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ.
2.    „Представител на публичния сектор” може да бъде служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.
3.    „Представител на стопанския сектор” е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази наредба общински съветник няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.
4.    Думата „Общо събрание” е равнозначна на думата „Колективен върховен орган”.
5.    Думата „Управителен съвет ” е равнозначна на думата „Колективен управителен орган”.
Настоящият устав е приет и подписан от всички учредители на  30.11.2010 г.