За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Подготовка СВОМР

Финансиране за подготовка на новата Стратегия за местно развитие 2023-2027

ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 26.05.2023 Зала на НЧ „Развитие – 1892“ гр. Бяла Слатина, ПРОГРАМА

 
ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 05.06.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина, ПРОГРАМА

ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 20.06.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина, ПРОГРАМА 
 
ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ И ЧЛЕНОВЕ НА КВО по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“ 02.08.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина ПРОГРАМА
 
ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по проект BG06RDNP001-19.610-0002 „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“, 04.08.2023 Зала на ОбС Бяла Слатина ПРОГРАМА