За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Прием по мерки от СВОМР

Публикувано на 01.04.2024

22.Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 01.04.2024 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява прием на проекти с трети краен краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване – 30.05.2024г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 31.07.2023

На вниманието на кандидатите с проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР

Удължен втори краен срок: 31.08.2023 г. 17:30 ч.

24. Удължен втори краен срок за прием на проекти по BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 31.07.2023 г., с Решение на УС, Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обяви удължаване на срока за прием на проекти в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Удължен втори краен срок за кандидатстване (с остатъчен финансов ресурс) – 31.08.2023 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 05.06.2023

23.Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 05.06.2023 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява прием на проекти в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Втори краен срок за кандидатстване (с остатъчен финансов ресурс) – 31.07.2023 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 28.09.2022

21.Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 28.09.2022 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява прием на проекти в рамките на първи краен срок по процедура BG06RDNP001-19.684 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Първи краен срок за кандидатстване – 06.11.2022 г., 17:30 ч.

Втори краен срок за кандидатстване (при наличие на остатъчен финансов ресурс) – 20.02.2023 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.665

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 46а, ал. 6, т.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ УДЪЛЖАВА срока за подаване на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения: BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 02.12.2022 г.

Публикувано на 19.09.2022

20. Прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
Днес 19.09.2022 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява подбор на проекти в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

Втори краен срок за кандидатстване – 31.10.2022 г., 17:30 часа

Приема се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

– Обява
– Условия за кандидатстване
– Документи за попълване към Условия за кандидатстване
– Документи за информация към Условия за кандидатстване
– Условия за изпълнение
– Документи към Условия за изпълнение

 

 ******************************

Публикувано на 11.07.2022

19. Прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
Днес 11.07.2022 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.665 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

Приема е с два крайни срока и с общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) от 158 996,16 лв. 

Първи краен срок за кандидатстване – 21.08.2022 г., 17:30 часа

Втори краен срок за кандидатстване (при наличие на остатъчен финансов ресурс– 31.10.2022 г., 17:30 часа
Приема се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

– Обява
– Условия за кандидатстване
– Документи за попълване към Условия за кандидатстване
– Документи за информация към Условия за кандидатстване
– Условия за изпълнение
– Документи към Условия за изпълнение

 ******************************

Публикувано на 06.06.2021

18. Прием на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Днес 06.06.2022 г., Местна инициативна група Бяла Слатина, с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава създаването на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

Процедурата е с два крайни срока

Първи краен срок: 20.07.2022 г., 23:59 ч.

Втори краен срок с остатъчен ресурс, ако такъв е наличен – 10.10.2022 г., 23:59 ч.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

– Обява

– Документи за информация към условия за кандидатстване

– Условия за кандидатстване

– Условия за изпълнение

– Документи за попълване към условия за кандидатстване

– Документи към Условия за изпълнение

 ******************************

Публикувано на 28.07.2021

17.Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 28.07.2021 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява прием на проекти в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване – 30.08.2021 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 26.06.2021

16.Прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Днес 26.06.2021 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява подбор на проекти в рамките на ВТОРИЯ КРАЕН СРОК по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

Вторият краен срок е с остатъчен ресурс от 159 539,00 лв.

Подаването на проектни предложения по процедурата е до 17:30 ч. на 26.07.2021 г., като приема се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bgи по-долу:

– Обява
– Условия за кандидатстване
– Документи за попълване към условия за кандидатстване
– Документи за информация към условия за кандидатстване
– Условия за изпълнение
– Документи към Условия за изпълнение

 ******************************

Публикувано на 15.04.2021

15.Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 15.04.2021 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване – 15.06.2021 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 12.04.2021г.

14.Прием на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Днес 12.04.2021 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава създаването на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързаното с това обезпечаване/рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура.

Допълнителна информация относно крайния срок:

Втори краен срок с остатъчен ресурс, ако такъв е наличен – 31.07.2021 г., 17:30 ч.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. – Обява

  – Документи за информация към условия за кандидатстване

  – Условия за кандидатстване

  – Условия за изпълнение

  – Документи за попълване към условия за кандидатстване

  – Документи към Условия за изпълнение

 ******************************

Публикувано на 05.04.2021 г

13. Прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Днес 05.04.2021 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок с остатъчен ресурс, ако такъв е наличен – 26.07.2021 г., 17:30 ч.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bgи по-долу:

– Обява

– Условия за кандидатстване

– Документи за попълване към условия за кандидатстване

– Документи за информация към условия за кандидатстване

– Условия за изпълнение

– Документи към Условия за изпълнение

 

 ******************************

Публикувано на 16.09.2020 г.

12. Прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Днес 16.09.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява подбор на проекти в рамките на втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.417 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 3. опазване на компонентите на околната среда;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок с остатъчен ресурс, ако такъв е наличен – 16.11.2020 г., 17:30 ч.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 

 ******************************

Публикувано на 26.08.2020 г.

11. Прием на проекти по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Днес 26.08.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява втори прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ с остатъчен ресурс.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел при прилагането на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ е възстановяване и подобряване на културното и природно наследство и запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Бяла Слатина“.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване – 30.09.2020 г.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 26.08.2020 г.

10. Втори прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 26.08.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява втори прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с остатъчен ресурс.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Краен срок за кандидатстване – 30.09.2020 г., 17:30 ч.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

 

Публикувано на 21.07.2020 г.

9. Прием на проекти по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

Днес 21.07.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.221 МИГ Бяла Слатина 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел при прилагането на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ е възстановяване и подобряване на културното и природно наследство и запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Бяла Слатина“.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 16.06.2020 г.

8. Втори прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Днес 16.06.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.417 – МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Основната цел при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок с остатъчен ресурс, ако такъв е наличен – 16.11.2020 г., 17:30 ч.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Актуализирано на 27.05.2020 г.

Публикувано на 07.05.2020 г.

7. Прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Днес 07.05.2020 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Мярката насърчава разнообразяването на икономическите дейности, създаване и развитие на малки предприятия и разкриване на нови работни места.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 

 ******************************

6. Втори прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ с остатъчен ресурс

Днес 20.11.2019 г., Местна инициативна група Бяла Слатина с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие обявява процедура за подбор на проекти по процедура BG16RFOP002-2.062 – МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Мярката подкрепя повишаването на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряването на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждането на водещи технологични решения, разширяването на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряването на съществуващите продукти и услуги.

Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на интернет адрес https://eumis2020.government.bg и по-долу:

 ******************************

Публикувано на 05.08.2019 г.

5. Втори прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

Във връзка с установено несъответствие в наименованието на Приложение 1 и Приложение 1А Декларация за минимални помощи, част от пакета „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.047 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, уведомяваме всички заинтересовани лица – кандидат-бенефициенти, че е допусната техническа грешка в изписването на образците и същите кореспондират с Приложение Д и Приложение Д1 и се считат за допустими и в съответствие с изискванията при попълване на документите от пакет „Документи за попълване“ към Условията за кандидатстване от страна на всички кандидати, подали проектни предложения по процедурата.

Публикувано на 25.06.2019 г.

4. Прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“

 
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от Стратегията на МИГ Бяла Слатина, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И КАНДИДАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, че максималният размер на допустимите разходи за един проект, който може да бъде предоставен на бенефициент от Оперативна програма, включена в Споразумението за изпълнение на Стратегия за ВОМР, съгласно разпоредбите на чл. 10 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г., е до левовата равностойност на 200 000 евро.

В Стратегията на МИГ Бяла Слатина, във финансовите параметри за Мярка  2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“, посочените суми за максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не съответстват на разпоредбите на чл. 10 от ПМС 161 на МС.

В този смисъл, всички заинтересовани лица и кандидати следва да съобразят с посочения в Условията за кандидатстване, Раздел 9. „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“, размер на общите допустими разходи.

 ******************************

Публикувано на 19.02.2019 г.

3. Прием на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

 ******************************

Публикувано на 10.12.2018г.

2. Прием на проекти по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

 
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
 

 ******************************

Публикувано на 10.12.2018г.

1. Прием на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

 
Пълният пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по настоящата процедура е публикуван на следните интернет адрес: https://eumis2020.government.bg