За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Проект BG06RDNP001-19.355-0014: РУРеалност

Проект BG06RDNP001-19.355-0014: РУРеалност

Проект BG06RDNP001-19.355-0014: „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“

Финансиране: Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта за МИГ Бяла Слатина е в размер на 191 647,20 лева, от които 172 482,48 лева Европейско финансиране чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 19 164,72 лева Национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца – до 04.07.2024 г.

Сътрудничество: Проектът е насочен към намиране на нови решения за развитие на устойчив туризъм, като се започне от сътрудничеството, което обхваща териториите на три местни групи за действие – 2 от България и 1 от Италия, които съвместно чрез насърчаване използването на местните дадености и чрез прилагане на единен подход, ориентиран към нуждите на местните заинтересовани страни, ще създадат обща Методология за използване на възможностите и за трансфер на умения.

Потребността от устойчив и конкурентен туризъм, особено в селските райони, където част от земеделските производствени дейности в съчетание с природното и културно наследство могат да бъдат тласък за развитието на територията, изисква все по-широко взаимодействие и координация на местно ниво по отношение на производство, услуги, благосъстояние на местното население, природни и културно-исторически дадености. В този смисъл, чрез проекта ще се създаде модел на ангажираност на всички заинтересовани участници от целевата територия, който модел ще определи точна организационна структура, която да се приложи към свързаните със сегментиране на туристическите оферти области и към различни от познатите, като например създаването на притегателен център за развитие на нови инициативи в туризма – Учебен и консултативен хъб и обособяване на открито пространство за фестивален туризъм.

Основна цел: Създаванео на транснационална мрежа в подкрепа на развитието на устойчив туризъм в селските райони и повишаване способността на териториите, участващи в проекта, да привличат нови ресурси, за да подпомогнат устойчивия туристически сектор по отношение, както на опазването на неговото наследство, така и на икономическите движещи сили за развитието на целевите райони.

Постигането на основната цел ще бъде изпълнена посредством няколко специфични цели, които ще осигурят на партньорите, които действат като „междинни“ участници, полезни умения и знания за подобряване на туристическото предлагане и свързване в мрежа на услугите в териториите, а именно:

  1. Укрепване на икономическата, социалната и културната структура в целевите територии по проекта чрез привличане на нови ресурси
  2. Осигуряване на подкрепа за повишаване на уменията за специализация и диверсификация на туристическата оферта
  3. Създаване на условия за взаимен обмен между субектите от целевите територии чрез съдействие и насърчаване на съвместни конкретни действия

Общ продукт: В изпълнение на съвместните дейности по проекта  ще бъде създаден общ стратегически документ „Методология за създаване на транснационална мрежа РуРеалност“ и ще се постигнат следните материални и нематериални резултати:

– Сформирана Транснационална работна група
– Създадени проектни фишове в подкрепа на дейностите за устойчив туризъм чрез сегментиране на туристическата оферта
– Идентифицирани възможности за финансиране на проекти
– Идентифицирани възможни партньора за участие в международен проект
– Изготвени предложения за устойчив туризъм, конкурентоспособност, териториално развитие, природно и културно наследство и свързани
– Документ с избор на най-добри практики
– Семинари
– Сегментиране на туристическия продукт „Продуктов клуб“

Дейности: Те са насочени към насърчаване предприемчивостта и конкурентоспособността на бизнеса в селските райони чрез установяване на транснационални партньорства и отношения между целевите територии, с цел засилване на обмена на опит между публични и частни участници и иницииране на съвместни, конкретни действия за популяризиране на местните дадености от туристическа гледна точка, с акцент устойчивост и създаване на мрежа между местните участници, с цел нови интегрирани услуги. Целевите групи са публични и частните оператори, НПО сектор, предприемачи от туристическия бизнес, хотелиери, ресторантьори, управители, читалища, културни институции, музеи, фермери, производители.

За територията на МИГ Бяла Слатина по проекта се изпълнява дейност „Осигуряване на условия за развитие на устойчив туристически продукт“, с която се цели осигуряването на условия за развитие на туристически продукт, който да свърже бизнеса с местната общност и хотелиерите с ползвателите на услугите. Това ще се осъществи чрез обособяване на открито пространство за фестивален туризъм, което да се превърне в значимо място за традициите, културата и бита и устойчива атракция за територията на МИГ Бяла Слатина. Наред с осигуряването на техническата инфраструктура, в рамките на дейността се подготвя проучване и подбор на добри практики на европейско и международно ниво за развитие на фестивален туризъм. Целта на проучването е да се обследват добри практики, които да бъдат трансферирани на местно ниво и на база на които да се подпомогне развитието на устойчив продукт в сферата на фестивалния туризъм. Също така, паралено с проучването се изготвя и План за фестивалите на територията на МИГ Бяла Слатина, с участието на заинтересованите страни – читалища, бизнес, местна власт, производители на местни продукти, обществен съвет, творци и самодейци, който съвместно ще бъде обсъден и приложен.

  • Problems Vs Solutions

    How many times have you been stopped in your tracks by a problem? You look at the problem from all sides until you think you know that problem, but it still blocks your path. For centuries people have told us that a problem cannot exist without its solution existing at the same time, but the key is looking beyond the problem so that you can see the solution. When your focus is preventing you from seeing anything but the problem, meditations which relax your mind and guide you to finding solutions change from being a luxury to being a necessity.

Supported by a robust sales force and tight cost controls, Pharm Ltd. experienced sustained double-digit growth over a number of years, only to find that their supply chain struggled to keep pace. In particular, the initial state of the company’s sales and operations planning capabilities limited their ability to account for demand variability or raw material lead times in production and distribution. The work addressed three critical issues for Pharm Ltd.:

Here’s the key to super sales results in your coaching business. Stop selling „coaching“ and find what makes your prospects jump into your shopping cart begging you for your rare coaching time slot.