За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Новини > Актуално > Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ реализира поредица от срещи в изпълнение на дейности по проект за изготвяне на нова Стратегия за ВОМР 2023-2027
  • Comments: 0
  • Posted by: МИГ Бяла Слатина

С подписването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-112 от 30.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за активно участие на местната общност в процеса по разработване на стратегия за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина“.

Проектното предложение e насочено към подпомогне на процеса по разработване на нова многофондова Стратегия за местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина, както и към това да се надгради натрупания опит от прилагането на подхода ВОМР чрез осигуреното многофондово финансиране в периода 2014-2020 г. Основната цел на проекта е да насърчи активното участие на местното население и включването на всички заинтересовани страни за идентифициране и извеждане на приоритетите за продължаване на напредъка и развитие на територията на МИГ Бяла Слатина. За постигане на това успешно разработване и в бъдещото прилагане на Стратегия за ВОМР, в рамките на проекта се предвижда целенасочено взаимодействие и дейности, които ще бъдат реализирани в няколко етапа: – Популялизиране на процеса по разработване на СВОМР – Обучения на местни лидери и заинтересовани страни – Изготвяне на проучвания и анализи – Подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране на местната общност Дейностите по проекта ще обхванат цялата територия на МИГ Бяла Слатина, която включва общинския център град Бяла Слатина и 14 села. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 48 886,00 лева, от които 43 997,40 лева европейско и 4 888,60 лева национално съфинансиране, а срокът за изпълнение на дейностите е до 30.09.2023 г. Посредством планираните дейности и срещи, проекта ще осигури информиране на населението и бизнеса за възможностите на многофондовото финансиране в периода 2023-2027 г., чрез които могат да се стимулира подобряването качеството на живот на територията с прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). По време на информационните срещи със заинтересованите страни, екипа на МИГ и изпълнителите на дейностите ще изследват, проучат и анализират ключовите направления за постигане на дългосрочно местно икономическо развитие. С реализирането на проекта ще се спомогне за продължаване дейността на МИГ Бяла Слатина и затвърждаване на ролята й като успешна форма за организиране, координация и насърчаване участието на местното население в процеса на разработване на стратегия за ВОМР. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква в стратегията за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина да се определи обхвата на бъдещите инвестиции и интервенции с най-благоприятен ефект и въздействие за подобряване качеството на живот в град Бяла Слатина и селата. Конкретните действия в процеса по подготовката на новата стратегия, напредъка и резултатите от извършването на проучване и анализ на територията, ще бъдат комуникирани в отделна секция „ВОМР 2023-2027“ на интернет страницата на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ – www.mig-bsl.com, където периодично ще се публикува цялата информация по проекта.

Author: МИГ Бяла Слатина