За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Мерки за кандидатстване > Мярка от СПРЗСР „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“
Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

Мярка от СПРЗСР „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“

Кой може да кандидатства и на какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище на територията на МИГ

За какви дейности и разходи може да се кандидатства?

– Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
– Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
– Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Какъв е размерът и процентът на финансиране?

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 150 000,00 лева
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.