За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Мерки за кандидатстване > Мярка от СПРЗСР „Инвестиции в земеделски стопанства“
Инвестиции в земеделски стопанства

Мярка от СПРЗСР „Инвестиции в земеделски стопанства“

Кой може да кандидатства и на какви условия трябва да отговарят кандидатите?

  1. Регистрирани земеделски стопани
  2. Групи или организации на производители, в които членовете са само земеделски стопани

Земеделски стопани, допустими за подпомагане трябва да отговарят и на следните условия:
– да са физически лица
или
– да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия;
– да имат приход/доход от земеделска дейност и/или приход/доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или публична финансова помощ за извършваната от тях селскостопанска дейност;
– да имат минимален стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското стопанство над 8 000 евро;
– да имат разработен бизнес план за дейностите в земеделското стопанство и доказващ подобряване на дейността на земеделското стопанство чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

Кооперативни обединения на земеделски стопани създадени в съответствие със специализирано национално законодателство:
– да имат приход от продажба на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти и/или получена публична финансова помощ за посочените продукти;
– да имат разработен бизнес план за дейностите в обединението и доказващ подобряване на дейността му чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности;

Земеделските стопани със земеделски стопанства, за които е приложимо трябва да отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За какви дейности и разходи може да се кандидатства?

– Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
– Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
– Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и закупуване и монтиране на оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
– Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
– Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
– Инвестиции в изграждане/реконструкция/закупуване на машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
– Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
– Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
– Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия и остатъчна/отпадъчна биомаса) за собствено потребление за нуждите на земеделските стопанства;
– Инвестиции, насочени към надвишаване на изискванията за хуманно отношение към животните и повишаване на биосигурността.

!!! Не е допустима и подкрепата за основни земеделски инвестиции, като закупуването на машини, с изключение на такива, предвидени за социално земеделие и такива, свързани с колективни инвестиции.

Какъв е размерът и процентът на финансиране?

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 15 000,00 лева
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 120 000,00 лева
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.