За въпроси и запитвания:
+359 915 882 153
mig_bslatina@abv.bg
МИГ Бяла Слатина > Новини > Актуално > За кандидатите и бенефициентите с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина
  • Comments: 0
  • Posted by: МИГ Бяла Слатина

Във връзка с ново Постановление на Министерски съвет № 4 от 11 януари 2024 г., Държавен фонд „Земеделие“ прави следните разяснения по отношение на коректното провеждане на процедури за избор с публична покана. 

Всички бенефициери по мерките от ПРСР 2014-2020 г., които не са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, следва да провеждат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не по реда на ПМС № 4 от 11 януари 2024 г. 

Новоприетото Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. не отменя и не заменя ПМС № 160, тъй като в приложния му обхват не попадат мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Author: МИГ Бяла Слатина

Вашият коментар